فهرست مراجع تقلید شیعه در پورتال جامع فرانیازفراتراز نیاز هر ایرانی

فهرست مراجع تقلید شیعه

فهرست مراجع تقلید شیعه

فهرست مراجع تقلید شیعه

مراجع کنونی (به‌ترتیب زادروز)

۱۹۲۱ایران ایرانعراق عراققم، ایران ایرانسایت رسمیفهرست مراجع تقلید شیعه۱۹۲۶ایران ایرانایران ایرانقم، ایران ایرانسایت رسمیفهرست مراجع تقلید شیعه۱۹۲۸ایران ایرانایران ایرانقم، ایران ایرانسایت رسمیپاکستان پاکستان و عراق عراقسرگودها، پاکستان پاکستانسایت رسمیفهرست مراجع تقلید شیعه۱۹۳۶عراق عراقعراق عراقنجف، عراق عراقسایت رسمی۱۹۳۸عراق عراقعراق عراققم، ایران ایرانسایت رسمیفهرست مراجع تقلید شیعه۱۹۴۰عراق عراقعراق عراققم، ایران ایرانسایت رسمی۱۹۴۵عراق عراقعراق عراقکربلا، عراق عراقسایت رسمیفهرست مراجع تقلید شیعه

ردیف نام سال تولد محل تولد تحصیلات محل زندگی وب‌گاه تصویر
۱
لطف‌الله صافی گلپایگانی[۱]
۱۹۱۹ ایران ایران عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۲
حسین وحید خراسانی[۲]
۳
سید محمد حسینی شاهرودی
۱۹۲۵ عراق عراق ایران ایران قم، ایران ایران سایت رسمی Muhammad shahroudi.jpg
۴
سید محمدصادق روحانی[۳]
۱۹۲۶ ایران ایران عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۵

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی[۴]

۱۹۲۶ ایران ایران عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۶
حسین نوری همدانی[۵]
۷
سید محمدعلی علوی گرگانی
۱۹۲۶ عراق عراق عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی
۸
ناصر مکارم شیرازی[۶]
۱۹۲۷ ایران ایران عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی
۹
قربان‌علی محقق کابلی[۷]
۱۹۲۸ افغانستان عراق عراق و افغانستان کابل، افغانستان سایت رسمی
۱۰
سید موسی شبیری زنجانی[۸]
۱۱
جعفر سبحانی
۱۹۲۸ ایران ایران عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۱۲
سید علی سیستانی[۹]
۱۹۳۰ ایران ایران عراق عراق نجف، عراق عراق سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۱۳
محمد اسحاق فیاض [۱۰]
۱۹۳۰ افغانستان عراق عراق نجف، عراق عراق سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۱۴
محمدحسین نجفی
۱۹۳۲ هند هند (انگلستان)
۱۵ محمدابراهیم جناتی ۱۹۳۲ ایران ایران ایران ایران و عراق عراق قم، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۱۶

عبدالله جوادی آملی

۱۹۳۳ ایران ایران ایران ایران قم، ایران ایران سایت رسمی
۱۷
حسین مظاهری اصفهانی
۱۹۳۴ ایران ایران ایران ایران اصفهان، ایران ایران سایت رسمی
۱۸
سید علی‌محمد دستغیب
۱۹۳۵ ایران ایران ایران ایران شیراز، ایران ایران سایت رسمی
۱۹
جواد غروی علیاری
۱۹۳۵ ایران ایران عراق عراق تهران، ایران ایران سایت رسمی
۲۰
سید محمدسعید حکیم[۱۱]
۲۱
محمدآصف محسنی
۱۹۳۶ افغانستان عراق عراق و ایران ایران کابل، افغانستان سایت رسمی
۲۲ یوسف صانعی[۱۲] ۱۹۳۷ ایران ایران ایران ایران قم، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۲۳
سید کاظم حائری[۱۳]
۲۴
محمدعلی گرامی
۱۹۳۸ ایران ایران ایران ایران قم، ایران ایران سایت رسمی
۲۵
سید علی حسینی خامنه‌ای[۱۴]
۱۹۳۹ ایران ایران ایران ایران تهران، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۲۶
سید صادق حسینی شیرازی[۱۵]
۲۷
اسدالله بیات زنجانی
۱۹۴۲ ایران ایران ایران ایران قم، ایران ایران سایت رسمی
۲۸
بشیر نجفی[۱۶]
۱۹۴۲ هند هند (انگلستان) پاکستان پاکستان و عراق عراق نجف، عراق عراق سایت رسمی
۲۹
سید محمدتقی مدرسی[۱۷]
۳۰
سید محمد حسینی زنجانی
۱۹۴۷ ایران ایران ایران ایران مشهد، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
۳۱
سید محمود شاهرودی
۱۹۴۸ عراق عراق ایران ایران تهران، ایران ایران سایت رسمی فهرست مراجع تقلید شیعه
فهرست مراجع تقلید شیعه
امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
 فهرست مراجع تقلید شیعه ، شامل مراجع عام و مشهور از سال