دیه یک انگشت دست در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی

دیه یک انگشت دست

دیه یک انگشت دست

 

دیه قطع انگشتان دست یا پا

۱) قطع انگشتان دست یا پا ;

۲) قطع هر بند انگشت دست و پا ;

۳) فلج کردن انگشت دست و پا ;

۴) قطع انگشت فلج .

 

۱)قطع انگشتان دست یا پا

در دست یا پا علاوه بر استخوان دست یا پا, که قبلاً درباره قطع آن سخن گفتیم,

انگشتان نیز جزو دست محسوب مى شوند;

یعنى اگر دست کسى را از شانه قطع کنند, انگشتان دست نیز جزو دست حساب مى شود و دیه جداگانه ندارد,

اما اگر فقط انگشت دست قطع شود; یعنى, دست سالم باشد و کف دست نیز سالم باشد,

ولى پنج انگشت یک دست یا ده انگشت دو دست و یا پا را قطع کنند, در این صورت

دیه انگشتان دست که ده عدد است, دیه کامل انسان مى باشد و در پا هم به همین صورت;

یعنى, دیه کامل انسان; پس دیه انگشتان غیر از دیه دست مى باشد و دیه هر انگشت,

یک دهم دیه کامل انسان است; بنابراین دیه ده انگشت دستها در صورتى که سالم باشند, دیه کامل است,

اما اگر کسى در هر دست سه انگشت داشته و دو انگشت دیگر قطع شده باشد

یا از بدو تولد نداشته است و کسى آن سه انگشت را قطع کند, باید دیه هر انگشت را بپردازد;

یعنى, دیه شش انگشت وى که قطع شده, ششصد دینار است; دیه انگشتان پا نیز همین طور محاسبه مى شود .

 

۲) دیه هر بند انگشت دست و پا

هر انگشت بندهایى دارد که در شست, دو بند و در غیر شست, سه بند مى باشد, بنابراین دیه انگشت

بین بندهاى آن تقسیم مى شود; یعنى, هر بندى در شست, نصف دیه

انگشت شست و در غیر شست ثلث دیه یعنى یک سوم دیه انگشت را دارد .

اگر کسى غیر از ده انگشت دست و پا, انگشتان زاید دیگرى مثلاً در یک دست شش انگشت داشته باشد ـ

که گاهى دیده مى شود ـ دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت سالم است, یعنى

اگر دیه انگشت سالم صد دینار است, دیه انگشت زاید ـــ ۳۳ دینار مى باشد و دیه انگشت زاید بین بندهاى

آن تقسیم مى شود; اما اگر کسى در انگشت, یک بند زاید داشته باشد, دیه آن ثلث دیه یک بند است.

نکته اى که تذکر آن لازم به نظر مى رسد این که فرقى ندارد, انگشت زاید, شست باشد یا غیر آن,

فقط در بندها فرق دارند که آن هم قبلاً بیان شده است .

 

۳) فلج نمودن انگشتان دست یا پا

فلج کردن هر انگشت دست یا پا دو سوم دیه آن انگشت است; یعنى اگر کسى دست کسى را بزند

و یک انگشت او فلج شود, در این صورت باید دیه آن را که دو ثلث دیه انگشت است, بدهد و این

در انگشتان دست و پا و در شست و غیر آن یکسان است و دیه آن به صورت فوق, محاسبه و پرداخت مى شود .

 

۴) دیه قطع انگشت فلج

دیه انگشت فلج, ثلث دیه انگشت سالم است; یعنى اگر شخصى در دست خود انگشت

فلجى دارد و کسى آن را قطع کند, باید دیه انگشت فلج داده شود و دیه انگشت فلج,

ثلث دیه انگشت سالم است و این در انگشتان دست و پا و یا انگشت شست و غیر آن یکسان است .

 

دیه انگشت

نظر به اینکه دیه در جراحتها متفاوت است و در انگشتان دست و پا که داراى بندهاى متعدد است

نیز متفاوت مى باشد و دیه انگشت نیز بین بندهاى آن تقسیم مى شود; مثلاً در خراش,

که دیه انگشت, ده درهم است, در غیر شست بین بندهاى سه گانه تقسیم مى شود; یعنى,

دیه هر بند ۳/۳۳ درهم نقره است و در شست بین دو بند تقسیم مى شود, چون شست,

دو بند بیشتر ندارد; یعنى, دیه خراشِ یک بند انگشت شست, پنج درهم است

و این دیه در انگشتان دست و پا فرق نمى کند. با توجه به تنوّع جراحتها و تفاوت دیه

آنها جدولى ترسیم گردید که با بیان نوع جراحت و محل جراحت میزان دیه را مشخص مى کند .

دیه یک انگشت دست

جدول شماره ۱۰ جدول دیه جراحتها در انگشتان دست و پا که بین بندهاى آن تقسیم مى شود:

دیه خراش هر دیه بندهای دیه هر بن .

عنوان معناى عنوان انگشت تمام انگشت انگشتان انگش .

را در بر گیرد غیر شست شس .

خراش بدون ۱۰ ۳/۳۳ .

حارص .

جریان خون درهم درهم دره .

خراش با ۲۰ ۶/۶۶ ۱ .

دامی .

جریان خون درهم درهم دره .

جراحتى که به پوست نازک ۳۰ ۱۰ ۱ .

متلاحم .

روى استخوان نرسد درهم درهم دره .

جراحتى که به پوست نازک ۴۰ ۱۳/۳۳ ۲ .

سمحا .

روى استخوان برسد درهم درهم دره .

جراحتى که پوست نازک ۵۰ ۱۶/۶۶ ۲ .

موضح .

استخوان را پاره کند درهم درهم دره .

 

براى قطع تمامى انگشتان در شرع و قانون دیه کامل مشخص شده است,

یعنى اگر شخصى ده انگشت دست کسى را قطع کند, باید دیه کامل یک انسان را بدهد

و همین طور انگشتان پا, بنا بر این دیه هر یک از انگشتان یک دهم دیه کامل است یعنى

هزار درهم و طبق مواد ۴۲۴ و ۴۲۸ و ۴۴۲ قانون مجازات اسلامى, دیه هر یک از انگشتان بین بندهاى

آن تقسیم مى شود و این امر به دلیل واضح بودن آن در جدول

(دیه قطع یا فلج کردن و یا شکستن هر عضوى که دیه معینى دارد) ذکر نشده, و فقط میزان دیه انگشت ذکر شده است.

در این جدول دیه انگشت به عنوانهاى مختلف بین بندهاى آن تقسیم شده تا استفاده بهترى از آن بشود;

البته در چهار انگشت که هر کدام داراى سه بند هستند, دیه بین سه بند تقسیم شده,

و در شست, چون داراى دو بند مى باشد, دین بین دو بند تقسیم شده است و در انگشت زاید

هم دیه بین بندهاى آن تقسیم شده که در جدول دقیقاً توضیح داده شده است .

 

جدول شماره ۱۱ جدول دیه قطع یا شکستن و یا فلج کردن هر یک از انگشتان دست و پا در زن و مرد:

دیه یک انگشت دیه هر بند دیه هر بند دیه انگشت دیه هر بند دیه هر بن .

عنوان دست یا پا انگشت انگشت زاید در دست انگشت انگش .

اعم از شست غیر شست شست یا پا, شست زاید در غیر زاید د .

یا غیر آن یا غیر آن شست شس .

دیه قطع انگشت ۱۰۰۰ ۳۳۳/۳۳ ۵۰۰ ۳۳۳/۳۳ ۱۱۱/۱۱ ۱۶۲/۶ .

درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه فلج کردن انگشت ۶۶۶/۶۶ ۲۲۲/۲۲ ۳۳۳/۳۳ ۲۲۲/۲۲ ۷۴/۰۷ ۱۱۱/۱ .

درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه قطع انگشت فلج ۳۳۳/۳۳ ۱۱۱/۱۱ ۱۶۶/۶۶ ۱۱۱/۱۱ ۳۷/۰۳ ۵۵/۵ .

درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه له کردن استخوان ۳۳۳/۳۳ ۱۱۱/۱۱ ۱۶۶/۶۶ ۱۱۱/۱۱ ۳۷/۰۳ ۵۵/۵ .

انگشت که بهبود نیابد. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه له کردن استخوان انگشت ۲۶۶/۶۶ ۸۸/۸۸ ۱۳۳/۳۳ ۸۸/۸۸ ۲۹/۶۲ ۴۴/۴ .

که کاملاً معالجه شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه جدا نمودن استخوا .

انگشت از گوشت که ۶۶۶/۶۶ ۲۲۲/۲۲ ۳۳۳/۳۳ ۲۲۲/۲۲ ۷۴/۰۷ ۱۱۱/۱ .

عضو بى فائده شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه جدا نمودن استخوا .

انگشت از گوشت که ۵۳۳/۳۲ ۱۷۷/۷۷ ۲۶۶/۶۶ ۱۷۷/۷۷ ۵۹/۲۵ ۸۸/۸ .

انگشت معالجه و سالم شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه شکستن استخوان انگشت ۲۰۰ ۶۶/۶۶ ۱۰۰ ۲۲/۲۲ ۷/۴۱ ۱۱/۱ .

که خوب و سالم نشود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

دیه شکستن استخوان انگشت ۱۶۰ ۵۳/۳۳ ۸۰ ۵۳/۳۳ ۱۷/۷۷ ۲۶/۶ .

که خوب و سالم شود. درهم درهم درهم درهم درهم دره .

 

ز) دیه مهره کمر (ستون فقرات)(۱)

۱) شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد, خواه اصلاً درمان نشود و یا درمان شود,ولى به صورت کمان و خمیدگى درآید

و یا بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد, دیه کامل دارد .

۲) دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا قدرت نشستن و راه رفتن را سلب کند, دیه کامل است .

۳) هر گاه پس از جنایت, ستون فقرات معالجه شده و سالم و بى عیب شود, جانى باید یکصد دینار بپردازد .

۴) هر گاه شکستن پشت باعث فلج شدن هر دو پا شود, براى شکستن, دیه کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه اضافه مى شود که جانى باید بپردازد .

۵) صاحب کتاب خلاف در مورد ورود ضربه به کمر مى فرماید: اگر به پشت شخصى ضربه وارد شود

که موجب فلج شدن و از بین رفتن قدرت جنسى او شود, دو دیه دارد که البته صاحب جواهر مى فرماید:

غیر از صاحب خلاف کسى این مطلب را نگفته است(۱)

 

ژ) دیه نخاع(۱)

۱) جنایتى که موجب قطع نخاع شود, دیه کامل دارد (در مرد هزار دینار و در زن پانصد دینار) .

۲) قطع بعضى از نخاع به نسبت مساحت آن حساب مى شود .

۳) اگر قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود, اگر آن عضو دیه معینى دارد, اضافه بر دیه نخاع دیه آن عضو پرداخت مى شود,

اگر آن عضو دیه نداشته باشد, علاوه بر دیه نخاع ارش تعیین مى شود .

دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست دیه یک انگشت دست