اموزش تصویری برای چاقی صورت در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

اموزش تصویری برای چاقی صورت -فضایی در خانه تان پیدا کنید که در آنجا تنها و راحت باشید.

ورزش عضلات صورت را هم مانند بسیاری از ورزش های ایزومتریک، ممکن است در ابتدا نتوانید خیلی ماهرانه انجام دهید.

روی یک صندلی بنشینید و در یک وضعیت درست قرار بگیرید.

اموزش تصویری برای چاقی صورت

اموزش تصویری برای چاقی صورت

اموزش تصویری برای چاقی صورت

۲-قبل از شروع ورزش عضلات صورت، گردن تان را بکشید.

همه این حرکات باید به آرامی انجام شود و در حین آنها نفس عمیق بکشید.

چند بار سرتان را به سمت پایین خم کنید و دوباره به سمت بالا برگردانید.
به آرامی چانه تان را روی استخوان یکی از شانه هایتان قرار دهید

و آن را از روی قفسه سینه تان عبور دهید تا به شانه دیگرتان برسید.
وقتی چانه تان را روی شانه تان قرار می دهید ۵ ثانیه آن را نگه دارید.

این حرکت را دوبار تکرار کنید.
سرتان را به سمت راست خم کنید، مانند اینکه بخواهید با گذاشتن سر روی شانه استراحت کنید.

آن را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. این حرکت را برای سمت چپ هم انجام دهید.

گردن تان را به وضعیت طبیعی برگردانید و یوگای روزانه صورت تان را شروع کنید.

 

اموزش تصویری برای چاقی صورت

 

۳-در حالی که صورت تان را ثابت و روبه جلو نگه داشته اید به سمت راست نگاه کنید.

۵ ثانیه نگه دارید و سپس چشم تان را به سمت چپ حرکت دهید و باز هم ۵ ثانیه نگه دارید. ۵ ثانیه به سمت بالا نگاه کنید و ۵ ثانیه به سمت پایین.

سپس چشم تان را به صورت مورب به همه جهت ها حرکت دهید و در هر جهت ۵ ثانیه نگه دارید. هر جهت را ۲ تا ۱۰ بار تکرار کنید.
این ورزش چشم می تواند افتادگی پلک را کاهش دهد و اگر به مدت طولانی با کامپیوتر کار می کنید

یا تلویزیون تماشا می کنید، به کاهش خستگی چشم تان کمک کند.

این تمرین ها را می توانید با چشم بسته هم انجام دهید.

۴-زبان تان را تا جایی که می توانید بیرون بیاورید و آن را به مدت ۶۰ ثانیه در این وضعیت نگه دارید.

اموزش تصویری برای چاقی صورت

۵-ابرو هایتان را بالا ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید. چشم هایتان را تا جایی که می توانید باز کنید و لب هایتان را روی هم فشار دهید. این کار را ۵ بار تکرار کنید.

اموزش تصویری برای چاقی صورت

۶-چشم هایتان را جوری که انگار تعجب کرده اید تا جایی که می توانید باز کنید.

سعی کنید ابروهایتان را بالا نبرید. این کار را ۵ بار تکرار کنید.

۷-به سقف نگاه کنید. لب هایتان را جمع کنید انگار که می خواهید چیزی را ببوسید.

این حالت را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید و ۵ بار آن را تکرار کنید.
در حالی که به سقف نگاه می کنید زبان تان را ۵ بار بیرون بیاورید.

این مجموعه حرکات باعث کشیده شدن و تقویت عضلات گردن تان می شود.

گردن تان را به وضعیت طبیعی برگردانید تا ورزش ها را ادامه دهید.

اموزش تصویری برای چاقی صورت

۸-نفس عمیق کشیدن را تمرین کنید. هر بار که نفس تان را فرو می برید لب هایتان را طوری که انگار می خواهید عمل دمیدن را انجام دهید، جمع کنید.

این کار را به مدت ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه انجام دهید.

اموزش تصویری برای چاقی صورت

۹-سه تا از انگشت هایتان را بالای استخوان گونه قرار دهید و به آرامی فشار دهید.

در این حالت لبخند بزنید تا استخوان گونه تان تا جایی که ممکن است بالا بیاید.
این ورزش را برای هر طرف صورت تان ۳ بار انجام دهید و هر بار ۵ ثانیه نگه دارید.