گدایی در ایران باستان ننگ بود در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

گدایی در ایران باستان ننگ بود ,گدایی ممنوع! این قانونی است که در دوران باستان وضع شده بود.

اما این قانون به آن معنا نبود که فقر و تنگدستی در آن زمان وجود نداشت.با ما همراه باشید .

گدایی در ایران باستان ننگ بود

گدایی در ایران باستان ننگ بود در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

در دوران باستان با وجود فقر و تنگدستی، گدایی عملی نکوهیده بود

 

گدایی در ایران باستان ننگ بود

در دوران باستان کسانی که به تنگدستی دچار می شدند

تحت سرپرستی فرد نزدیکی از خانواده خود در می آمدند

زیرا «زرتشت» از خیرات و کمک کردن به مستمندان به عنوان عملی نیکو یاد کرده بود.

 

در«ارداویرافنامه»، معراج نامه کیش زرتشتی

( که کمدی الهی دانته از آن اقتباس شده است)

درباره کسانی که به مستمندان یاری نمی رساندند،

آمده است: «در دوزخ مردی دیدم که با یک پا در تاریکی آویزان بود.

در دست داسی آهنی داشت و بازوهای خود را می برید

و میخی آهنی در چشم او زده بودند. پرسیدم این روان کیست؟

گفتند:‌ این کسی است که به شکایت درویشان گوش نکرده است.

 

در فصل ۸۹ همین کتاب آمده است

که افرادی که خوراک و پوشاک خود را از مستمندان دریغ کنند،

در دوزخ، در گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما می مانند

و جانوران موذی از پشت، اندام او را می جوند.

در دوران باستان با وجود فقر و تنگدستی، گدایی عملی نکوهیده بود

و مردم بنا به وظیفه دینی شان و داوطلبانه به مستحقان و درویشان کمک می کردند.

گدایی در ایران باستان ننگ بود

در دوران باستان خانه های مردم تنگدست

از خشت های نامرغوب تشکیل شده

و نسبت به خانه های ثروتمندان کوچکتر بود و در حاشیه قرار داشت.

این خانه ها نسبت به خانه های متمولان ستون های کمتری داشت،

نمای خانه هم فقط مخصوص خانه های متمولان بود.

 

«جابر عناصری»، اسطوره شناس می گوید:

گدایی در ایران باستان ننگ بود

«از زمانی که انسان میل به جمع کردن مال داشته،

فقر و فقیر هم وجود داشته است. این یک اصل است

که هنوز هم تکرار می شود

و اهورامزدا هم در این ارتباط گفته است :

آن زمان که خشکسالی و دروغ در مملکتی باشد، فقر هم هست.»

در ایران باستان کفن و دفن مردگان فقیر هم متفاوت بوده است.

متمولان می توانستند هنگامی که می میرند،

تابوت شخصی داشته باشند. این تابوت ها که سفارشی بودند

از گل و سرپوشی از تخته درست می شدند.

شکل تابوت های تجملی ایرانی ها در قسمت پا مثلثی و در قسمت سر به صورت دایره بود.

اما شیوه تدفین طبقات پایین جامعه ساده بوده است

و مرده را در کفن ساده می پیچیدند و خاک می کردند.

 

در کتاب از زبان داریوش آمده است:

گدایی در ایران باستان ننگ بود

« همان طور که تدفین مردگان فقیر شیوه ای خاص داشت،

زندگان فقرا هم غذاهای خاص خود را داشته

و با شیوه ای متفاوت تغذیه می شدند.

کارگران و فقرا مجبور بودند روی زمینی کوچک سبزی و میوه بکارند

تا از همان جا تغذیه کنند.

با اینکه خانواده ایرانی هر روز گوشت و کباب می خورد

خانواده فقرا امکان داشت در سال تنها یک بار گوشت بخورد.»

 

فقر در دوران باستان بیشتر پنهان بود

و در طبقات اجتماعی نمودار می شد. «کور – تش»

پایین ترین طبقه اجتماعی ای بود که افراد این طبقه به عنوان برده شناخته می شدند.

به روایت کتریاس، مورخ یونانی، در ماد قانونی وجود داشت

که مرد مستمند می توانست،

وجود خود را به آدم متمولی که تعذیه وی را تعهد کند،

نثار کند. وی وضع بردگان را پیدا می کرد،

با این تفاوت که اگر از وضع خوراک و تغذیه خود راضی نبود می توانست ارباب خود را ترک کند.

 

«کتایون مزداپور» اسطوره شناس

گدایی در ایران باستان ننگ بود

که اظهار می کند اطلاعی از این معضل اجتماعی در دوران باستان ندارد

و پرداختن به مساله فقر در دنیای امروز را مهم تر می داند،

معتقد است:‌ «تاریخ، تاریخ شاهان است

و هر چه به گذشته دورتر نظر می کنیم رنگ مردم را در تاریخ کمرنگ تر می بینیم،

در دوران باستان هم فقیر وجود داشت

و هم فقر و تنها علت اینکه سندی در این زمینه پیدا نشده

بی توجهی به اقشار پایین جامعه بوده است.»

 

«رهبر»، باستان شناس هم می گوید:

گدایی در ایران باستان ننگ بود

«فقر حتی در معماری ما هم بررسی نشده است.

با تمام پژوهش هایی که روی کاخ ها، گورها و تپه های باستانی انجام می شود

هنوز باستان شناسان ایرانی به پدیده های اجتماعی آن زمان اتکا و استناد نمی کنند.»

 

دکتر «وثوقی» مورخ و «حسن فاضل»

گدایی در ایران باستان ننگ بود

استاد دانشگاه و باستان شناس افرادی بودند

که بررسی فقر در ایران باستان را پدیده ای مدرن دانسته و آن را از تاریخ جدا می دانند.
از حدود ۱۴۰۰ سال پیش در ایران به جهت هرج و مرج

در داخل مرزهای کشور و عدم وجود قانونی برای جلوگیری از گدایی،

این روش تا آنجا پیش رفت که فنون گدایی ایجاد شد.

 

«داریوش رحمانیان» استاد تاریخ دانشگاه تبریز

گدایی در ایران باستان ننگ بود

می گوید: « «مظلوم نمایی» یکی از روش هایی است

که هنوز هم مورد استفاده گدایان است.

علاوه بر آن «مقدس مآبی» و «افلیج نمایی» خود نیز از سایر روش ها و فنون گدایی است.»

 

رحمانیان یکی از حکایات قدیمی درباره گدایی را چنین روایت می کند:

پیرزن و پیرمردی در شهرنیشابور گدایی می کردند.

زن، طلا و جواهر قیمتی داشت ولی هردو ظاهری بدبخت داشتند.

روزی در چهار سوق نیشابور که سرگذر و خیلی شلوغ بود

پیرزن شروع به داد و فریاد کرد که وای مردم، همه چیزم را بردند.

مردم جمع شدند و از پیرزن سئوال هایی کردند.

پیرزن گفت که اهل همدان است و در مرو شوهر کرده حال که در حال گذر از نیشابور بوده،

تمام پولش را دزدیده اند. در این میان شوهر پیرزن در سوی دیگر بازار،

بانگ بر می دارد که من مرد فقیر و بی چیزی هستم

اما سخن این زن مرا تحت تاثیر قرار داد و من هر چه پول دارم

به این پیرزن می بخشم. همه از سخن پیرمرد شرمنده شده

و پول هایشان را به پیرزن می دهند!!
بزرگی به مردی و فرهنگ بود گدایی در این بوم و بر ننگ بود.

 

منبع:njavan.com