عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه ,بر اساس منابع تاریخی برگزاری

اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد.با ما همراه باشید .

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال‌های خیابانی

 

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد

که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران”

اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.
بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار

در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی،

بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی)

فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت.

تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

 عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

عکس های اولین کارناوال شادی در ایران

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

گروه موزیک نظامیان در کارناوال شادی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کاروان الاغ‌ها” در کارناوال تهران

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال شادی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال شادی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال شادی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال شادی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال شادی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

کارناوال شادی

  عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز