روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

سرتیتر های مهم مقاله

روانشناسی شخصیت , روانشناسی شخصیت اندیشه‌ها،احساس‌ها و رفتار‌هایی را بررسی می‌کند.با ما همراه باشید.

امروزه روانشناسی در حیث ها و زمینه های مختلف پیشرفت کرده و اطلاعات زیادی از لحاظ رفتار های روحی و روانی و همینطور عاداتی که ما در شبانه روز به ان می پردازیم

در اختیار پژوهشگران و به خصوص افراد عادی هم قرار داده است .که در مقاله زیر به روانشناسی شخصیت افراد می پردازیم .

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت
روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت چیست ؟

تعاریف  مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید دارند .

هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند»  بیان می کند .

در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت

«مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.

 

روانشناسی شخصیت
روانشناسی شخصیت

ویژگیهای شخصیتی درونگرا

روانشناسی شخصیت

۱- علاقه مند به احساسات و افکار خودشان. نیاز به داشتن قلمرو شخصی. کـم حرف، ساکت و متفکر.

۲- دوستان زیادی ندارد.در ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشـکل دارد.

عـلاقـه مـند به سکوت و تمرکز. از دید و بازدید های غیر منتظره و ناگهانی بیزار است.

۳- کارایی وی در تنهایی بیشتر است. بـزرگترین وحشت وی آن اسـت کـه در یـک جــمع شلوغ قرار گیرید.

ترس از آنکه فردیت خود را از دست بدهد. از فـعالـیتهای انفرادی انرژی میگیرد.

۴- در بیـن انـبـوه مـردم بودن آنها را خسته می کنـد. بـیشتـر از دسـت کـرده خـودشـان خشمگین میگردند تا دیگران.

معمولا کمرو هستند. درکشان مشکل است. اهـل ایــده و عقاید نو.

۵- شـخصیتی مـتمایز در خلوت خود و در حضور دیگران دارند. مشـتـاق و احسـاسـاتـی می باشند.

معمولا احساساتشان را بیان نمیکنند. در جـمع نا آشنا ساکت اما در جمع دوستان خود راحت می بـاشنـد.

تـمرکزشان قوی است. برای تصمیم گیری به زمان نیاز دارند. پیش از حرف زدن می اندیشند.

 

ادامه ویژگیهای شخصیتی درونگرا

۶- از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران ممانعت میکند.

مایل به رویکــرد آهسته اما دقیق می بـاشد.

 

بـا مشـاهـده درس می آموزد (عـبــرت از دیگران) و پس از آموختن روش زندگی، زندگی خود را آغاز میکند.
۷- ۲۵ الی ۴۰ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند.
این خصوصیات هیچ ارتباطی با کمرویی درونگرایان ندارد ممــکن است

آنها خیلی هم با اعتماد بنفس باشند. %۶۵ نوابغ را درونگرایان تشکیل میدهند.

 

افراد را از لـحاظ آنکه چگونه اطلاعات کسب میــکنند به دو گروه حسگر و الهام گر میتوان تقسیم کرد:

 

حس گرها

تــمرکز بر دنـیـای فـیــزیکی، با حواس پنجگانه خود زندگی می کنـنـد، شـواهــد عینی و محسوس را می بینند،

علاقـــمند به آن چه که هست، واقع بین، عملگرا، درک جزئیات، تنها بدیهیات و مشهودات را میبیند،

در زمان حال زندگی میکند، نیاز به دانستن حقایق و شواهـد دارد، سـاده و مــحافظـه کار و سنتگرا، لذات فیزیکی را بیشتر دوست دارد، بـا اعتماد بنفس،

جای جنگل درختان را می بیند، معمولا بانکدار، پلیس، ورزشکار، جراح و خلبانان جزو این گروه میباشند. علاقه مند به درک جزئیات.

 

الهام گرها

تمرکز بر جهان معنوی و ذهنی، از حس ششم، ندای درون و حدس و گـمـان اسـتـفـاده میکنند،

انتزاعی، علاقــمند به آنچه که می تواند وجود داشته باشد، آرمانگرا، خیالباف، علاقه مند به درک مفاهیم و کلیات،

ماوراء امور را می نـگرد، از قیاس، استعاره و تشبیه استفاده می کند، بیشتر در گذشته و آینده سیر می کـند،

تئوریسین و متفکر، اصـیل و پیچیده، علاقمند بـه چیزهای جدید و غیر متعارف،شکاک. هنرمندان، دانشمند،

شاعران و فیلسوفان جزو این گروه میباشند. جای درختان جنگل را میبیند.

 

اکـنـون مـی تـوان افـراد را از لــحـاظ شـیوه تصـمیـم گـیـریشان بـه دو گروه انـدیشـه ورز و احساسی تقسیم بندی کرد:

 

اندیشه ورزان

به واقعیت ارزش می نهد، در تصمیم گیری از منطق استفاده میـکند، علاقمند به اهداف و ایده ها،

متوجه استدلال غلط دیگران می شود، پیروی از ذهن عقلگرا، صـادق در بیان افکارشان، نسبت به دیگران سختگیر،

رفتارشان با دیگران عدالت آمیز است، معمولا به آنها برچسب سنگدل و بی احساس میزنند،

حرفهای دیگران را بدل نمی گیرند، عینـی، منتقد، جو رسمی و مبتنی بر منطق را ترجیح میدهنـد،

بــی احساس، ارزیابی دیگران برمبنای قوه درکشان میباشد، مهندسان، دانشمندان و مدیران جزو این گروه میباشند.

 

احساسی ها

ارزش نهادن به هارمونی، در تصـمـیم گـیری خـود از احسـاسـات فـردی خـود اسـتـفـاده میکنند،

هنگامی که دیگران احتیاج به کمک و پشتیبانی دارند متوجه آن می گـردنــد،

با قلب رئوف و احساساتی خود زندگی میکنند، معـمولا حقیقت را پنهان میکند تا شخص مقابل خود

را آزرده خاطر نکنند، مهربان با دیگران، رحیم و بـخشـنــده نسبت به دیگران،

به آنها برچسب احساساتی و ضعیف و سست میزنند، حرفهای دیگران را بدل میگیرنـد،

ذهنی، همدل و دلسوز، جو دوستانه و گرم را ترجیح می دهـنـد، نـازک نارنجی، ارزیابی دیـگران بر مبنای اخلاقیات،

علاقمند به دیگران و احساساتشان. پـرستـاران، مـعـلـمـان، هنرمندان و کشیشها در این گروه قرار دارند.
حال مـی توان افراد را از لحاظ آنکه زندگی خود را چگونه میگذرانند و نحوه نگرش آنها به زندگی

 

 

به دو گروه انتخابگر وسبکباران تقسیم بندی کرد:

 

انتخابگران

مصمم، سریع تصمیم میگیرند، زندگی را استوار و قابل کنترل می کـنـنـد،

پروژه ها را به سادگی به اتمام می رسـانـد، سـازمـان یـافـته و منظم، جدی، قابل پیشبینی، ا

ز زمان بندیها و جداول زمانی بعنوان راهنما سود می برد، از امور غیر مترقبـه بــیزار می باشد، سخت کوش،

تـمایـل دارد کـارها را هر چه زودتر بـه پـایـان بـرسـانـد، وظیـفـه شـنــاس و مسئولیت پذیر است،

میتواند خیلی کوته فکر نیز باشد.

 

سبکباران

پیش از تصمیم گیری ابتدا به شرایط خو گرفته و اطلاعات گرداوری می کـنـد،

زنـدگــی را انعطاف پذیر و بدون تنش سپری می کند، ترجیح میدهد پــروژه را آغاز کند اما معمولا آن را به اتمام نمی رساند،

در هم ریخته و بی نظم، بی خیال، هر کـاری پیـش بیاید انجام میدهد،

با فراغت خاطر کامل کارها را به انجام میرساند، از اتـفاقات غافلگیر کننده و غیر منتظره لذت میبرد،

دمدمی مزاج است، پشت گوش انداز، بیش از حد روشنفکر اسـت، بی مسئولیت و وظیفه نشناس،

غیر قابل پیش بینی، از قـوانـیـن بـیزار و خواهان آزادی است.

 

روانشناسی شخصیت

ویژگیهای شخصیتی برونگرا

روانشناسی شخصیت

 

۱- علاقه مند به وقایع پیرامون خود.

۲- رو راست و معمولا پر حرف.

۳- عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه میکند.

۴- اهل عمل و پیشقدمی در کارها.

۵- بسهولت دوستان جدیدی یافته و یا با یک گروه خود را وفق میدهد.

۶- افکار خود را بیان میکند.

۷- علاقه مند به افراد جدید.

۸- بزرگترین وحشت وی آن است که نکند

پس از یک فاجعه هولناک آخرین بازمانده بشـر روی زمین باشد (ترس از قطع ارتباط با دنیای خارج و مردم.)

تنهایی برای وی بسیار آزار دهنده میباشد.

 

ادامه ویژگیهای شخصیتی برونگرا

 

۹- از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی میگیرند.

۱۰- خوش مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند.

۱۱- ریسک پذیرند، سریع تصمیم می گـیـرند، اجتماعی هستند، درک آنها آسان است،

 

۱۲- پس از آنکه حرف خود را زدند به گفته خود می اندیشند. علاقه مند به کار گروهی.

نقل هر مجلس می بـاشنـد. موسیقی با صدای بلند و فعالیتهای هیجان انگیز را بیشتر دوست دارند.

۱۳- رنگهای روشن را بیشتر دوست دارند. بیشتر از اعمال دیگران خشمگین میگردند تا خودشان.

اطلاعات شخصی خود را بسادگی با دیگران قسمت می کـنند.

۱۴- ۵۷ الی ۶۰ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند.
الــبته خصوصیات فوق هیچ ارتباطی با اعتماد نفس داشتن فرد برونگرا ندارد

 

یک برونگرا

ممکن است اعتماد بنفس پایینی داشته باشد.

 

تست روانسناسی شخصیت:

روانشناسی شخصیتبه این تست شک نکنید.

این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است

که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است.

پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.

کافى است کمى به خودتان رجوع کنید.

یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایى که گرفته اید را جمع بزنید.

حاضرید؟ پس شروع کنید:

۱) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف)صبح،

ب) عصر و غروب،

ج ) شب

۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟

الف ) نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند،

ب) نسبتاً سریع،

با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم،

ج ) آهسته تر، با سرى صاف روبرو، د ) آهسته و سربه زیر، ه) خیلى آهسته

۳) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛

الف ) مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید،

ب) دستها را در هم قلاب مى کنید، ج ) یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید،

د ) دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید،

و ه) با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مى کنید

۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

الف) زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم،

ب) چهارزانو،

ج ) پاى صاف و دراز به بیرون،

د ) یک پا زیر دیگرى خم

۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟

الف ) خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده،

ب ) خنده، اما نه بلند

 ج ) با پوزخند کوچک،

د ) لبخند بزرگ

ه) لبخند کوچک

۶) وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛

الف ) با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

ب ) با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

ج ) در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛

الف ) از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید

ب ) بسختى ناراحت مى شوید

ج) حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

 

۸) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف) قرمز یا نارنجى

ب) سیاه

ج) زرد یا آبى کمرنگ

د) سبز

ه) آبى تیره یا ارغوانى

و) سفید

ز) قهوه اى، خاکسترى، بنفش

۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟

الف) به پشت

ب) روى شکم (دمر)

ج) به پهلو و کمى خم و دایره اى

د) سر بر روى یک دست

ه) سر زیر پتو یا ملافه…

۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که:

الف) از جایى مى افتید.

ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج) به دنبال کسى یا چیزى هستید.

د) پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

ه) اصلاً خواب نمى بینید.

و) معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.

 

 

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

جواب تست:تست روانشناسی شخصیت جدید

*اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است:

دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار می باشند

آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو می بینند ،

گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویندکاش من جاى تو بودم!! اما معمولاً به شما اعتماد  نمی کنند و

نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى  اند .

* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید:

بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند،

بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ،

علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع هستید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!)

دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى پندارند . کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند،

از ماجراجویى لذت برده  و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.

* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز

به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند.

شما دائماً مرکز توجه جمع  می باشید  و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده  می باشید .

قادر ید  به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و

در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه می باشید .

* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز

نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ،

ملاحظه کار و اهل عمل می باشید . همه مى دانند شما باهوش و با استعداد می باشید

اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید.

اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.

اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید

گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.

* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز :

در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید.

شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید.

زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد

و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد.

دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیمگیری می کنید.

* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید:

دیگران شما را خجالتى،

عصبى و آدمى شکاک و دودل می پندارند  شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند،

برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن

در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

مطلب پیشنهادی

چطور بچه هارا از اعتیاد به اینترنت ترک دهیم ؟

چطور بچه هارا از اعتیاد به اینترنت ترک دهیم ؟

چطور بچه هارا از اعتیاد به اینترنت ترک دهیم ؟ نوجوانان اینترنتی بلای جان پدرو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.