تمدن و فرهنگ اسلام در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

تمدن و فرهنگ اسلام،پیدایش تمدنی عظیم

تمدن و فرهنگ اسلام ،پیدایش تمدنی عظیم تمدن و فرهنگ اسلام مجموعه

باورها و ارزشهای اسلامی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادها‌ی اجتماعی

تمدن و فرهنگ اسلام

 

تمدن و فرهنگ اسلام

تمدن و فرهنگ اسلام مجموعه باورها و ارزشهای اسلامی و نمود آن در پیشرفت

علم و هنر و ظهور نهادها‌ی اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفتند.

 

 

تمدن و فرهنگ اسلام

توانست در طول چند قرن تمدنی عظیم و بی نظیر را در منطقه وسیعی از جهان به وجود آورد.،

مسلمانان از نیمه دوم قرن دوم هجری تا اواسط قرن هشتم (در حدود شش قرن) رهبری علمی جهان را در دست داشتند.

واژه فرهنگ که در زبان انگلیسی culture و در عربی ثقافه نامیده می‌شود

از واژه های پر بحث است که تعاریف مختلفی برای آن بیان شده است.

برخی از تعاریف بیان شده برای فرهنگ عبارتند از:

مایکل گیلسون فرهنگ را «مجموعه‌ای از قواعد ناشناخته و چیزهایی

که به عنوان امور طبیعی گرفته می‌‌شوند و در واقع به مسائل غیرعلمی ‌‌بستگی دارند» می‌‌داند.

رولف لنتون مفهوم فرهنگ را مسائل بنیادی می‌‌داند که ویژگی روشنی

به افراد یک جامعه می‌‌دهند و آن‌ها را به صورت یک گروه متمایز با زبان، آداب و رسوم و دین خاص درمی‌‌آورد.

در فرهنگ سخن فرهنگ چنین تعریف شده است:

 

«فرهنگ: پدیده کلی پیچیده‌ای از گرداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی

که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می‌‌گیرد و قابل انتقال به نسل‌های بعدی است».

 

علی اکبر ولایتی در کتاب تاریخ و تمدن اسلامی: فرهنگ مجموعه‌ای از سنت‌ها،

آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی اقوامی‌‌ است که پایبندی ایشان به این امور باعث

تمایز آن‌ها از دیگر اقوام و قبایل می‌‌شود. به عبارت دیگر، فرهنگ مجموعه باورهای

فرد یا گروهی خاص است و چون باورها ذهنی‌اند پس فرهنگ جنبه عینی ندارد.

 

تمدن و فرهنگ اسلام ، پیدایش تمدنی عظیم

تمدن و فرهنگ اسلام،پیدایش تمدنی عظیم

 

مفهوم تمدن اسلام:

درتبیین عوامل به وجود آورنده تمدنها، پیچیدگی های عمیقی وجود دارد

تا آن جا که در تعیین جایگاه علتها و معلول تفاوت گسترده آرا به چشم می خورد.

با این حال سیری در مجموعه نظریات متفکران اسلامی درباره تمدن ها و فرهنگ اسلامی

روشن کننده این واقعیت و نقطه مشترک است که خدا محوری و وحی (ونه انسان مداری )

اساس و بنیاد تمدن اسلامی است و دین، همه مظاهر تمدن و فرهنگ را در بر می گیرد.

واقعیت این است که پایه و اساس همه علوم و فنون به ویژه فلسفه و علوم عقلی که پدر همه علوم به شمار می رود.

تمدن و فرهنگ اسلام