ایران از چه زمانی زندان دار شد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟ , زندان قبل از اسلام نیز در‌ایران استفاده می‌شده است

با‌این تفاوت که زندان‌ها در ابتدا به عنوان محلی برای از بین بردن افراد یا رجالی

که به نوعی باید در فراموشی مطلق از بین می‌رفتند به وجود آمد.

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟

پس از ورود اسلام نیز در‌ایران‌ این بازداشتگاه‌ها به دست خلفای عباسی احداث شد

و کم کم به روزهای قبل از ورود اسلام و محبوس کردن برای از بین بردن افراد تبدیل شد.
برای اولین بار در‌ایران در دوران قاجاریه امیر‌کبیر در سال ۱۲۶۶ه.ق.

با صدور فرمانی اقدام به لغو شکنجه و سرو سامان دادن

به اوضاع زندان‌ها و زندانیان کرد ولی به خاطر عزل وی‌این اقدامات چندان دوامی‌نداشت

با‌ این همه در دوران قاجار باز هم تشویق برخی افراد نظیر میرزا حسین خان سپهسالار اقداماتی

برای انسانی کردن زندان‌ها صورت پذیرفت.

در میان‌این اقدامات کنت دومون فورت اولین رئیس پلیس تهران توانست

اقدامات عمده‌ای را در دوران پس از وقوع انقلاب مشروطه به وجود آورد.

 

زندان ها قبل از انقلاب

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟

در ایران معاصر و پس از برقراری حکومت قاجار

قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی به نام انبارشاهی بود

که زیر نقاره خانه ی ارک یعنی محل فعلی بانک ملی بازار قرار داشت

و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد.
فراشباشی، رئیس اجراییات و فراش ها نگهبان انبارشاهی بودند

غذای زندانیان بسیار ناچیز بود

به طوری که مردم به عنوان نذر گاهی از سوراخ زندان غذا و خوراکی برای زندانیان می انداختند

تا این که در سال ۱۲۹۲ شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان دادن

به وضع شهربانی کشور (نظمیه) عده ای مستشار سوئدی استخدام کرد.

مستشاران سوئدی ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند

که در سال ۱۲۹۸ شمسی به تصویب هیات دولت رسید

و این اولین آیین نامه و مقررات زندان ها شد.

در این آیین نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد.

 ایران از چه زمانی زندان دار شد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 در دوران سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت نظام نامه تشکیلات محابس

و توقیف گاه ها و وظایف ماموران و مستخدمان آن ها

تهیه و در ۳۱ شهریور سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید

و در همان سال نظام نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.

در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۷ اولین آیین نامه زندان ها

با توجه به اصول علم زندانی ها نسبت به کانون اصلاح و تربیت به تصویب رسید

و در سال ۱۳۵۴ آیین نامه مذکور اصلاح شد

و به سایر زندان ها تعمیم داده شد اما به علت نبود امکانات بیشتر مفادشان اجرا نشد.

 

اولین زندان تهران

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟

زندان قصر اولین زندان متمرکز تهران است.

این زندان هم اینک تعطیل شده و به عنوان باغ موزه قصر مورد بازدید عموم است.

در زمان ریاست سوئدی ها بر شهربانی (نظمیه) تهران،

زندان نظمیه در محل اداره شهربانی (بخشی از وزارت خارجه فعلی)

در میدان توپخانه واقع بود.

این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک

و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.

 

با ایجاد حکومت رضاشاه محل قبلی تکافوی خیل عظیم زندانیان را نمی‌کرد.

لذا سرتیپ در گاهی ، رئیس نظمیه تقاضای یک محل وسیع برای ایجاد زندان تهران را نمود.

محلی که برای اینکار در نظر گرفته شد .قصر قاجار حدفاصل سه راه زندان،

پل سید خندان ، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی بود

که دارای ساختمانهای قدیمی و وسیع و متروکه بود.

این مجموعه که در سال ۱۱۶۸ خورشیدی ساخته شده بود،

محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد. و بین ارتش، مخابرات و زندان تقسیم گردید.

 

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

اولین زندان تهران(ادامه)

زندان قصر در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۰۸ به دست رضاشاه افتتاح گردید.

فاز اولیه زندان که در آن زمان افتتاح شد ۱۹۲ اتاق بود

با گنجایش ۸۰۰ زندانی. بعدها و تا زمان ساخت زندان اوین در دهه چهل،

این زندان تنها زندان پایتخت بود. در این دوران زندان قصر توسعه زیادی پیدا کرد.

پس ازانقلاب اسلامی ایران این زندان محل حبس زندانیان غیر سیاسی بود.
در سال ۱۳۸۳ این زندان تعطیل وشهرداری شروع به تخریب بخشهائی از زندان نمود

که باپیگیری کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با ثبت زندان به عنوان آثار ملی

در سازمان میراث فرهنگی ازتخریب آن جلوگیری ومتعاقبابوسیله شهرداری به باغ موزه تبدیل گردید.

البته در این میان تا قبل از ثبت محل ، زندان زنان سیاسی تخریب شد.

اولین زندانی زندان قصر، سازنده آن یعنی سرتیپ درگاهی بود.

او تنها دو روز پس از همراهی رضا شاه در مراسم افتتاح زندان، در همان زندان محبوس گردید.

منبع :

fa.wikipedia.org

hamshahrionline.ir