کشف ستاره ای که باعث میشودستاره اش سریعتربچرخددرپورتال جامع فرانیاز فراترازنیازهرایرانی

کشف ستاره ای که باعث میشودستاره اش سریعتربچرخد

کشف ستاره ای که باعث میشودستاره اش سریعتربچرخد سیاره‌ای بزرگ‌ و فرا خورشیدی که به ستاره اش بسیار نزدیک‌ است، با چرخش خود به دور ستاره‌ ی مادری، سرعت چرخش آن‌ را تغییر می دهد.

کشف ستاره ای که باعث میشودستاره اش سریعتربچرخد

سیاره‌ای بزرگ‌ و فرا خورشیدی که به ستاره اش بسیار نزدیک‌ است،

با چرخش خود به دور ستاره‌ ی مادری، سرعت چرخش آن‌ را تغییر می دهد.

سیاره‌ای بزرگ‌ با چرخش خود به دور ستاره‌ ی مادری، سرعت چرخش آن‌ را تغییر می‌دهد

مشتری به عنوان بزرگترین سیاره منظومه شمسی، سال هاست

که نظر ستاره شناسان را به خود جلب کرده و باعث شده است

مفهومی با عنوان سیاره-ستاره وارد علم نجوم شود.

در واقع این سیاره و سیاره های مشابه آن در کائنات، آنقدر بزرگ هستند

که خود ویژگی‌های ستاره‌ای دارند و فقط جوش هسته‌ای در آنها انجام نمی‌شود تا یک ستاره کامل شوند.

اکنون محققان دانشگاه پرینستون در همکاری با چند مرکز تحقیقاتی دیگر،

موفق به کشف سیاره ای جدید شدند که ویژگی‌های اعجاب آوری دارد.

این سیاره از نظر اندازه ۱٫۳۴ برابر سیاره ی مشتری‌ است

و از نظر فاصله با ستاره اش، بسیار نزدیکتر از عطارد در منظومه ی ماست.

این سیاره عجیب که HATS-18 نام دارد، در فاصله ۲۱۰۰ سال نوری

از ما قرار دارد و با سرعتی شگفت‌آور به دور ستاره ی خود می‌چرخد.

سرعت چرخش این سیاره آنقدر زیاد است

که طی یک روز زمینی، یک دور به دور ستاره اش می چرخد.

این سیاره در هر چرخشی دور ستاره‌ ی خود،

روی سطح ستاره اثرات جزر و مدی ایجاد می کند

 

کشف ستاره ای که باعث میشودستاره اش سریعتربچرخد

این سیاره با جرم و سرعتی که دارد، در هر دور چرخش به دور ستاره‌ ی خود،

روی سطح ستاره اثرات جزر و مدی ایجاد می‌کند که بر مرکز ثقل ستاره اثر می‌گذارد.

در واقع یک میدان گرانشی بین سیاره و ستاره ایجاد می شود

که این جزر و مد را به دنبال مدار سیاره روی سطح می‌کشاند،

درست شبیه وقتی آهنربایی را نزدیک صفحه ای پر از براده آهن حرکت دهیم.

سرعت گردش این سیاره به قدری زیاد است

که هر ۲۸ سال یک دقیقه از زمان گردشش به دور ستاره کاسته می‌شود

و در واقع یک دقیقه برای خود ذخیره می‌کند.

اثر متقابل این ستاره و سیاره منجر به تغییر در سرعت چرخش وضعی و انتقالی ستاره می‌شود

که این پدیده بسیار تازه است. محققان امیدوارند

با بررسی این سیستم ستاره ها و سیاره های مشابه، به رازهای پیدایش

سیستم های سیاره ای و منظومه های خورشیدی پی ببرند.