عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

عکس نوشته متولدین شهریور ,در این بخش از سایت فرانیاز مشخصات

جامع متولدین شهریور ماه را برای شما آماده کرده ایم

امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

عکس نوشته متولدین شهریور

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

زن متولد شهریور

بسیار احساساتی، بی‌ریا و تزویر، خوش قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار به همسر و خانواده،

در مناسبات خود با او سعی کنید از جر و بحث پرهیز نمائید. در هیچ کاری زیادهروی نمی‌کند

و خوب می‌تواند از خود مراقبت کند.

در مقابل اقرار به گناهان خویش سرسختی عجیبی نشان می‌دهد.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

مرد متولد شهریور

آتش عشق این مرد بسیار کم شعله اما جاودانه و با حرارت است. مجموعه‌ای است از کمال و هوش و ثبات قدم.

بر انگیختن احساساتش کار دشواری است. او می‌تواند سالهای سال بدون اینکه قلبش برای کسی بتپد زندگی کند

. به کوچکترین چیزهائی که مورد علاقه همسرش است

فکر می‌کند و به آنها اهمیت میدهد.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

خصوصیات کلی متولدین شهریورماه

حسّاس ، با هوش ، شاد و سر حال ، دقیق ، وظیفه شناس ،

خوش هیکل و خوش تیپ ، سالم و تندرست ،

اهل سازش ، سود جو ، خجول ، بد پیله ، واقعاْ ساعی و کوشا

، سرمایه دار ، کمال گرا ، صبور و آرام ،

عاشق سلامت خود ، متّکی به نفس ، خونسرد و خوددار ، عاشق کامپیوتر ،

روشنفکر و دانشمند ، قابل انعطاف

، وسواسی ، پر انرژی ، مبتکر ، اهل اعتدال و میانه روی ، کمک رسان

، اهل انتقاد ، معتمد ، وفادار ، با ایمان ،

رام نشدنی ، بی ریا و بی تزویر ، خوش قلب ، چشم و گوش بسته

، با شرم و حیا ، ثابت قدم ، مورد حسد قرار می گیرد

، دور از جرّ و بحث ، گول زرق و برق را نمی خورد ، فرشته خو ،

خیلی درس خوان ، چابک ، خیال پرداز ، دارای ذائقه قوی ، با انضباط و مستقل

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.

عکس نوشته متولدین شهریور درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی.