عکس نوشته متولدین مهر ماه در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

عکس نوشته متولدین مهر ماه _ مهر ماهی که باشی  برای متولدینت مهر را مشاهده میکنید

عکس نوشته متولدین مهر ماه

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

خصوصیات کلی متولدین مهر ماه

اهل اعتدال ، حامی وپشتیبان همسر ، شیرین بیان ، صلح جو ، علاقه مند به فضا ، آرام و متین ، بسیار منطقی ،

بی آلایش ، عاشق اصالت ، علاقه مند به موسیقی ، اجتماعی ، مؤقّر ، بد پیله ، خجالتی ،

پر از احساس ، اهل مشورت ، عاشق هنر و ادبیات ،

سیاستمدار ، به فکر فردا نیست ، مقبول اطرافیان ، اهل مساوات و برابری ، پر شور و حرارت نیست ،

عاقل ، اهل حمایت از دیگران ، معتدل و پایدار ،

شکمو ، امیدوار ، با انصاف ،خوش سلیقه ، اهل تجزیه و تحلیل ، گاهی تنبل ، کنجکاو و جستجو گر ، متنفّر از زیادی مهمان

، انتقامجو ، از بی بند و باری متنفّر است

، با معلومات و با درایت ، به آسانی تغییر عقیده نمی دهد ، مهربان ، شیک پوش و جذّاب ، نکته سنج ، دارای پشتکار فراوان

، یک روز گرم و یک روز سرد

، هوشمند ، مشاور خوب ، دوست یاب ، منظّم و مرتّب ،عاشق رنگ آبی ، گاهی لجباز ،

مثل باتری باید مرتّب شارژ شود ، صادق و درستکار ،

خوش مشرب ، ساده دل ، آسان گیر ، دو دل و مردد ، خوش‌بین .

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مرد متولد مهر

با انصاف، متعادل، زن پرست، خوش سلیقه و گاه تنبل و بی اعتنا نسبت به زندگی،

اگر شوهر متولد مهر دارید همیشه به سر و وضع خود برسید

خانه را تمیز و مرتب نگاه دارید. این مرد به هیچ وجه مایل به رنجاندن دیگران نیست.

شما می‌توانید به خود ببالید که هوشمند‌ترین مشاور جهان را د رجوار خود دارید.

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

زن متولد مهر

معمولا استخوان بندی درشتی دارد و نسبتا سنگین وزن است.

شما بارها در او علائم یاز قدرت، اراده، جدیت و تصمیم می‌بیند

که با خلق و خوی زنانه کمتر سازگاری دارد. در هر موقعیتی چه جزئی و چه مهم هوشیاری

و انصاف و قدرت استدلال خود را ظاهر می‌سازد و از انزوا و تنهائی نفرت دارد.

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...

مهر ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین مهر ماه ,خصوصیات کلی متولدین مهر ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز...