شخصیت شناسی از روی اسم در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

شخصیت شناسی از روی اسم  ,با این روش شما می توانید به شناخت خصوصیت انسان ها از روی حرف اول اسم آن ها پی ببرید

شخصیت شناسی از روی اسم

شخصیت شناسی از روی اسم در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

شخصیت شناسی جالب از روی اسم 

شخصیت شناسی اسم ها یکی از جالب ترین شخصیت شناسی ها است که علاوه بر خلاصه ی

کوتاهی از شخصیت شناسی فرد از روی اسم, رنگ اسم را هم مشخص می کند.

اسم شما چیست؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که اسم شما چه معنی دارد؟ یا برایتان جالب بوده که بدانید

اسم شما هم یک نوع شخصیت شناسی به دنبال خود دارد؟

به گزارش ستاره ها، در این مطلب که قرار است به صورت سریالی ادامه پیدا کند، اسم های دختران و پسران ایرانی
را به همراه معنی و خصوصیات مربوط به آنها توضیح داده ایم.
شخصیت شناسی از روی اسم

شخصیت شناسی از روی اسم

با این روش شما می توانید به شناخت خصوصیت انسان ها از روی حرف اول اسم آن ها پی ببرید:

الف)خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم می باشد

و با همه کس زود صمیمی می شود و در زندگی در جنگ و جدال و گفتگو بسر می برد

و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد

و هرچه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد…

 

ب) فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

پ) شخصیت افرادی که نام آنها با حرف «پ» آغاز می شود همانند شخصیت افرادی است که نام شان با حرف «ب» آغاز می شود.

ت) او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه می شود سریع توبه می کند

و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی آن است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ث) فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است

و پیشانی او پهن می باشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

شخصیت شناسی از روی اسم

 

ج) فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج می برد

و این مریضی هرچند وقت یکبار اشکار می شود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان

یا سفیدپوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

چ) شخصیت افرادی که نام آنها با حرف «چ» آغاز می شود همانند

شخصیت افرادی است که نام شان با حرف «ج» آغاز می شود.

ح) او فردی زیبا، خوش اخلاق، حق گو و کینه ای است و حرف ها را در دلش به خوبی نگه می دارد.

او همیشه به نوعی در بحث و جدل و جنگ بسر می برد.

خ) فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هرچه سعی می کند رزقش بسیار شود

موفق نمی شود و او فردی است تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود

 

شخصیت شناسی از روی اسم در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

شخصیت شناسی از روی اسم

 

د) او فردی با دیانت، پرفکر، بشاش، زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه درحال ترقی می باشد.

ر) او فردی است خوش اخلاق، میانه رو، آتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بدگویی می کنند.

او فردی است طمعکار، زیبا چهره، خوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند

به هر مقام و منزلتی که بخواهد می رسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

ز) زیبا، خوش اخلاق، با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند

و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از سردرد و زانودرد در عذاب می باشد

و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سرگردان می شود.

ژ ) شخصیت افرادی که نام آنها با حرف «ژ» آغاز می شود همانند شخصیت افرادی است که نام شان با حرف «ج» آغاز می شود.

س) او فردی می باشد پراستعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند

و بسیار مغرور و متکبر می باشد و هر کاری که میل داشت انجام می دهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر می برد

فردی باشد آتشی مزاج و همیشه در چشم اهل و اعیان پر هیبت به چشم می آید.

ش) او فردی است مشفق، مهربان، جنگجو، عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است

و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود می خورد

و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ می ماند و بسیار لجباز است.

 

شخصیت شناسی از روی اسم

 

ص) فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور می کند

نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر می باشد.

ض) او فردی است خوش اخلاق و زیرک و دانا و کینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمی دهد

و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق می باشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند

و به دنبال هرکار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

ط) او فردی است پاک و خوش اخلاق و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه بر او خوشایند نیست و دوستی بسیار می کند.

ظ) او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی می باشد و اطرافیان پشت سر او بدگویی کنند

و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است

و دنبال دوست رود و خواهان آن است که با دوستان تفریح کند.

ع) او فردی باشد بلندمرتبه، پر گذشت، خوش اخلاق، بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمی داند

و در دوستی با دیگران پآینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

غ) زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس ناامیدی کند در فکر می رود و به گذشته و آینده خود می اندیشد

دانا وعالم است و زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد.

شخصیت شناسی از روی اسم در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

شخصیت شناسی از روی اسم

 

ف) او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه

هر چند وقت یک بار مریض و رنج می کشد و در زندگی چند بار شکست می خورد ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی می رسد.

ق) فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار می کشد و موفق می شود

هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند

و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد می کند.

ک) او فردی است زیبا و خوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است

و همیشه دیگران از زبان او در عذاب می باشند

با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

گ) شخصیت افرادی که نام آنها با حرف «گ» آغاز می شود همانند شخصیت افرادی است که نام شان با حرف «ج» آغاز می شود.

 

شخصیت شناسی از روی اسم

ل) فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد

قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرافیان نزدیک خود می باشد.

م)خوش اخلاق و با محبت و خون گرم و نترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بدگویی کنند

و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد

و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی می شود و سریع خاموش می شود و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

ن) او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج می باشد

گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک می شود همچون قاضی می باشد

و در حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند.

و) فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور می شود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را می گویند.

ه) او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر و نهی می کند و زیبا چهره، تندخو و آتشی مزاج و طبع او گرم می باشد.

ی) او فردی است پر فکر و زیبا و با هرکس درافتد بر او غالب گردد. دمدمی مزاج می باشد

و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است.

او فردی است چهارشانه و از مریضی شکم، گاه گاهی رنج می برد.