عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)

دسته: روانشانسی کودکان , روانشناسی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن) در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن) ,دعای پیش از مطالعه : اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم

اللهم افتح علینا ابواب رحمتک ونشر علینا خزائن علومک

برحمتک یا ارحم الراحمین.

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن) در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی .

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)

«عدم تمرکز حواس»، موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می برند و دلایل مختلف و متعددی دارد.

همان طور که خود می دانید، تمرکز حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن – از ضروریات قطعی است.

تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان روی موضوع خاصی متمرکز می شود

و تضمین کننده امر یادگیری و انجام صحیح کارها و رهایی از خطرات احتمالی است.

 

۱- &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴;

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ه و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;اس و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن، د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د .&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;،

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;های &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; .&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ه دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;

و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۷۶;ش &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;رت &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;ای دار&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴; ون &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;

و ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ه ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;رگ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۷۶;ش &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .

 

۲-ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸;

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ص، در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; .

و&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۷۶;ً &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آرا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;د .

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;وط ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; را ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; و از &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; دور &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ار&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰; :

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴; )&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .
ب )از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۷۶;ت &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .
ج )&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ش &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;اب &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .
د) ار&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ط &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;رج از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۴; و …ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ .
ه) &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; را &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; دار&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰; .
و) از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸; و &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;ا دوری &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .
ز) از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; دور &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .

 

۳-از &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;.

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دن، &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۷۶;ت، از &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;اغ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;زه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۹۸;ق در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .

 

ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;رزه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;؟

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
راه &#۶۵۲۵۱; &#۶۵۱۷۰; &#۶۵۱۶۶; ر ز ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷; &#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱; &#۶۵۲۰۸; &#۶۵۲۴۴; &#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱; &#۶۵۲۵۸; ر &#۶۵۲۶۷; &#۶۵۲۰۰; ی د &#۶۵۲۳۹; &#۶۵۲۶۸; &#۶۵۲۳۸;
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; و و&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;دار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;

و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ای آن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ات د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د .

 

۴-ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; را دور &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;.

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;اس، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; را ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;،

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; ی ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .و&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ه و د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

در و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; . &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;ل ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۴;

و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; آورد .&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;ای &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ی&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۱۸; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .
ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ن دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;ا ی &#۶۵۱۶۹;سیا ری دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; را ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶; ب &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;ده

و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷; &#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶; ری &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن) در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی .

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)

۵-مرور ذهنی

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۵۸;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د .

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ور &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; ازا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م آن(&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۷۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶; ً &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸;ی ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د)&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; آور ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .
&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸;اب و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; را از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د .

و&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; را در ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ور &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;،

آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; ی دراز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;

و در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;اس در &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی، آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; آور&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰; .

در وا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;وع &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای آن &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; میدهد

 

۶-از &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی روا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;.

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی روا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;،

ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; آن &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۸; را در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;

، د&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; و ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸;اب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;س از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۰۲; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;،

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; و ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; را از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; روی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;ص &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;،

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;س و ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۵۶;س و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;اس &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د .

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; را &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ش &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; رو&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;و &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;اغ راه آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د .از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

 

۷-ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸;

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۷۶;ً را&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دها&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴; &#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۵۸;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون روش و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;، ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶; را ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;

و ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; از د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ود .

&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۶;ا &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د روش دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

 

۸-&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;ی و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; از دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; .

&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;وع &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ه ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; و ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۷۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دهام و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۰;

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;و از آن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ای د &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۸; و &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ر&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶; مه ای &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ق ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ا &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;د .

 

۹- &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ون ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۵۰;

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; از ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;، در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۲;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; آور&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;

و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; را از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .در &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر را از &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د دور &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;

و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;ن ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; وارد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;رزه ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; .&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ن و&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ن در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ره &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۷۶;ن ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;ص و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .

ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن را &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ددا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

 

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن) در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی .

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)

۱۰- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ط در ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;اب روزا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱; &#۶۵۲۶۲;ارد &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۵۸;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; و &#۶۵۲۷۵;زم ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .

ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; در ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸;ای در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴;.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;اری &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; در &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;

و ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ر ارز&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ق و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۵۸;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; .

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۶; را از &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۶;ف &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

 

۱۱- &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;.

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد و در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; .

ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۳۵; &#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;اد دروس &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; در &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; روز &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م دروس را دوره &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;.

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;رگ در &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; روز ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶; م &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .

&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;ف ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۲۷۵;زم &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;د .

 

۱۲- در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۷۶;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; …

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; و ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;دی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;.

از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ف د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;ف و&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; و ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; در&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ره ی &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; دردی دوا &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; .

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م درس &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸;، ذ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د را از آن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

 

۱۳- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن

عوامل ایجاد تمرکز حواس (حضور ذهن)
در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ری از &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;وره دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۶۲;زان در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد درس &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ن

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د و ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۱; ی &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۵۸;ا&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸;ح &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; .

در &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۵۸;ال &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶; دو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;وط &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۸; ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د :

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴;)از &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

ب)در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;ً &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;دی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;

و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ن ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; .

ج)&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;

.&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ادی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;اری &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه

از &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;وه &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;دات &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;

منبع:aconet.ir

بازدید: ۲۴


نوشته شده توسط:مرضیه مشروطه - 1830 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
برچسب ها: