روش خرید نت ایرانسل در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

روش خرید نت ایرانسل

روش خرید نت ایرانسل

بسته های اینترنت سیم کارت ایرانسل و نحوه فعال سازی آن : 

با مراجعه به سایت ایرانسل و صفحه تعرفه های اینترنت همراه با تعرفه های زیر برخورد می کنیم: 

نوع سیم کارت قیمت های مصوب پیشین* قیمت جدید
بهای ارسال یا دریافت اطلاعات
به ازای هر کیلوبایت (تمامی ساعات)
دائمی (عادی و پیام رسان) ۸//۱۴ ریال/کیلوبایت ۰/۵ ریال/کیلوبایت
اعتباری (عادی و پیام رسان) ۸//۱۴ ریال/کیلوبایت ۰/۷۵ ریال/کیلوبایت

* قیمت های پیشین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.
 

این تعرفه بدین معنی است که اگر شما در اپراتور ایرانسل

بدون استفاده از بسته اینترنت، با تعرفه آزاد از اینترنت سیم کارت

خود بهره ببرید در سیم کارت های دائمی به ازای هر

کیلوبایت نیم ریال و در سیم کارت های اعتباری به ازای هر

کیلوبایت ۰.۷۵ ریال باید پرداخت کنید. به عبارتی برای دانلود یک

فایل ۱۰ مگابایتی (یک ویدیوی کوتاه) در سیم کارت های دائمی

مبلغی در حدود ۵۱۲۰ تومان و در سیم کارت های اعتباری مبلغی

در حدود ۷۶۸۰ تومان پرداخت کنید. این نشان می دهد که اگر کاربر

پرمصرفی باشید به هیچ وجه استفاده از اینترنت همراه بدون

استفاده از بسته های اینترنت مقرون به صرفه نیست.

حالا نگاهی به تعرفه بسته های اینترنت ایرانسل و نحوه استفاده از آن بیندازیم.

 

روش آموزشی

مهلت استفاده حجم  قیمت کد فعال سازی اعتباری  کد فعال سازی دائمی

۱ روز

۱۵ مگابایت ۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۱# *۵۵۵*۵*۱*۱#
۳۰  مگابایت ۹,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۹# *۵۵۵*۵*۱*۹# جدید
۵۰  مگابایت ۱۲,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۶# *۵۵۵*۵*۱*۶#
۱۵۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۲# *۵۵۵*۵*۱*۲#
۲۰۰ مگابایت ۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۵# *۵۵۵*۵*۱*۵#
۳۰۰ مگابایت ۴۰,۰۰۰ ریال
۸#*۱*۵*۵۵۵*
۸#*۱*۵*۵۵۵*
جدید
۵۰۰  مگابایت ۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۳# *۵۵۵*۵*۱*۳#
۱ گیگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۴# *۵۵۵*۵*۱*۴#
۱ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)
۱۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۷#
نامحدود
(۸-۲ بامداد)
۳۰,۰۰۰ ریال
۱#*۶*۵*۵۵۵*
جدید

۷ روز

۴۰ مگابایت ۱۵,۰۰۰ ریال
۸#*۲*۵*۵۵۵*
۸#*۲*۵*۵۵۵*
جدید
۶۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱۰# *۵۵۵*۵*۲*۱۰# جدید
۱۰۰ مگابایت ۲۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۲# *۵۵۵*۵*۲*۲#
۲۰۰ مگابایت ۴۰,۰۰۰  ریال *۵۵۵*۵*۲*۳# *۵۵۵*۵*۲*۳#
۳۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱# *۵۵۵*۵*۲*۱#
۴۵۰ مگابایت ۶۵,۰۰۰ ریال
۹#*۲*۵*۵۵۵*
۹#*۲*۵*۵۵۵*
جدید
۶۰۰ مگابایت ۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۵# *۵۵۵*۵*۲*۵#
۵ گیگابایت ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱# *۵۵۵*۵*۸*۱#
نامحدود
(۸-۲ بامداد)
۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۶*۲# جدید

۳۰ روز

۲۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱# *۵۵۵*۵*۳*۱#
۳۵۰ مگابایت ۷۰,۰۰۰ ریال
۱۰#*۳*۵*۵۵۵*
۱۰#*۳*۵*۵۵۵*
جدید
۴۰۰ مگابایت ۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱۱# *۵۵۵*۵*۳*۱۱# جدید
۵۰۰ مگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۶# *۵۵۵*۵*۳*۶#
۱ گیگابایت ۱۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۷# *۵۵۵*۵*۳*۷#
۱۲۰۰ مگابایت ۱۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۵# *۵۵۵*۵*۳*۵#
۵ گیگابایت ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۲# *۵۵۵*۵*۸*۲#
۱۰ گیگابایت ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۳۲۵,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۳# *۵۵۵*۵*۸*۳#
۲۰ گیگابایت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۴# *۵۵۵*۵*۸*۴#
۲۴ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)
۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۹#

۳ ماهه

هر ماه ۲۰۰ مگابایت ۱۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۱#
۶ گیگابایت ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۵#*۸*۵*۵۵۵*
۵#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۹ گیگابایت ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۳۲۵,۰۰۰ ریال
۷#*۴*۵*۵۵۵*
۷#*۴*۵*۵۵۵*
جدید
۱۲ گیگابایت ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۳۷۵,۰۰۰ ریال
۷#*۸*۵*۵۵۵*
۷#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۱۵ گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۸#*۸*۵*۵۵۵*
۸#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۱۸ گیگابایت ۹۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال
۹#*۸*۵*۵۵۵*
۹#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۳۰ گیگابایت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰#*۸*۵*۵۵۵*
۱۰#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۵۰ گیگابایت ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۵۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱۱# *۵۵۵*۵*۸*۱۱#

۶ ماهه

۷۰ گیگابایت ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱۲# *۵۵۵*۵*۸*۱۲#

۱۲ ماهه

۱۰۰ گیگابایت ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱۳# *۵۵۵*۵*۸*۱۳#

روش خرید نت ایرانسل

تعرفه آزاد اینترنت همراه بر روی سیم کارت های اعتباری

و دائمی همراه اول دقیقا به مانند ایرانسل است و همانطور که

قبلا ذکر شد شما برای دانلود یک فایل ۱۰ مگابایتی (یک ویدیوی کوتاه)

در سیم کارت های دائمی مبلغی در حدود ۵۱۲۰ تومان و در سیم

کارت های اعتباری مبلغی در حدود ۷۶۸۰ تومان پرداخت کنید.

حالا نگاهی به تعرفه اینترنت آزاد همراه اول و سپس

بسته های اینترنت همراه اول و راه فعالسازی آن بیندازیم.

روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل