اگر نوروز یکشنبه باشد…در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

اگر نوروز یکشنبه باشد… ,با مجموعه فال و طالع بینی فرانیاز همراه باشید با مطالب جالب و خواندنی .

راستی اگه نوروز یکشنبه باشد … توجه شما را به دیدن این مطلب جلب می نماییم .

اگر نوروز یکشنبه باشد…

اگر نوروز یکشنبه باشد...

بدانکه تحویل آفتابست در محاذی برج حمل و اول بهار است و ابتدای

خوشی است و احادیث در فضیلت و بزرگواری این روز بسیار واقع شده اما :

 

اگر نوروز شنبه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

خداونسالد سال زحل است و دلیل است بر رنج و غم

و آلم خلایق و گفتگو مابین آنها و میانۀ سلاطین و رعیت منازعه پیدا شود و در

این سال گندم و جو نیکو بود و انجیر را آفت رسد و بیماری باشد و مار و ملخ

و زنبور و کک و کژدم بسیار بود و بزرگان را حال نیک بود و در زمین طبرستان

فتنه و آشوب و مخالفت پدید آید و بی محل سرما شود و درد سینه و بیماری

و مرگ زنان و کودکان بسیار بود و عسل کم بود به حدود رُم گوسفندان را آفت رسد

و آخر سال نرخها پر بها شود و میان زنان و مردان پیکار بود و در این سال موش

بسیار بود و پنبه کم بکارند و فالیز و کنجد و غیر آن نیکو بود و خداوند این سال را به همه نیکو گذرد .

 

اگر نوروز یکشنبه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

صاحب سال آفتاب بود . حال  بزرگان و ملوک میانه

و طرب و نکاح بسیار بود و همۀ نعمت فراوان بود . نرخ ها ارزان باشد و پنبه

قصوری کند و کِشته ها را هم آفت رسد و برف و سرما کم بود و مرض بسیار بود

و جو و گندم ارزان بود و انگور نیکو بود در فصل بهار باران بسیار بود چنانچه

مردم به تنگ آیند و مرگ بسیار بود و تابستان گرم بود اما زمستان میانه بود .

 

اگر نوروز دوشنبه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

صاحب سال قمر بود و حال پادشاه نیک بود

و با قوّت و عظمت باشد و دیگر مردم را کار میانه بود و نعمت فراوان بود و نرخها

هم ارزان و غله نیک بود و حال بازرگانان و ملاحان خوب و با منفعت باشد و تابستان

گرم باشد و زراعت کنجد و پنبه فالیز نیکو بود و زمستان سرما سخت باشد

و سیلها فراوان و فتنه و حرب کم باشد و سرما بیوقت در آید و بیماری

بسیار بود و مور و مگس کم بود و مار و عقرب بسیار بود .

 

اگر نوروز  سه شنبه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

صاحب سال مریخ است . حال بزرگان و سلاطین نیکو بود

و اما کار مردم دیگر بسته بود . دلهای مردم پر غم و اندوه بود و کار تجار بسته بود

و نرخ ها گران بود و آشوب و حرب و آراجیف بسیار و گزندگان و حشرات بسیار باشند

و در زمین شام آفت و بیماری بود و خلایق تباه شوند و در فارس زراعت را آفت رسد

و قحط و تنگی پدید آید و ارزان شود بعد از آن و در آخر میوه ها پر بها باشد

و در تابستان گرما و خشکی بسیار بود و بیشتر رنجها از ابلها بود .

دروغ و خیانت در میان مردم بسیار و کهتران بر مهتران بیرون آیند و زنان با شوهران خصومت کنند

و طلاق خواهند و در میان شرکاء مخالفت پدید آید و یکی از بزرگان هلاک شود

و از جانب مشرق بزرگی بمیرد و باران بسیار بود اما بی وقت و بی فایده بود

و زمستان به غایت سرد و بعضی از میوه ها را آفت رسد و کرم پیله و ابریشم بسیار بود

اما گران بود و جراحت و دمل بسیار و کار دهقانان خوب باشد.

 

اگر نوروز چهارشنبه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

صاحب سال عطارد بود لیکن دلالت کند

در آن سال فتنه و تشویش و حرب و مصاف و جنگ بسیار بود و نرخها گران و بیماری مردم بیشتر

از گرمی و خشکی بود و درد گلو نیز بسیار بود و در حدود گیلان و طبرستان و جرجان

آشفتگی و تنگی و قحط بود و کار مردم بسته شود و تجار را زیان رسد و انصاف از میان

مردم برخیزد اما برای مردم عامه نیک بود . و علما و اهل صلاح را نیک  بود و ایشان

را غم و کدورت بود و به یکدیگر کینه و حسد برند و فوت یکی از مشاهیر ایشان بود

و باران بی هنگام ببارد و سیلها بسیار بود و احوال سلاطین متغیر بود و گاهگاه

به بدی رسد و رعایا بر سلاطین عاصی شوند . کهتران بر مهتران کینه پیدا کنند

و بعضی از میوه ها را آفت رسد و در تابستان بیماری و بادهای مخالف بسیار بود

و پنبه و فالیز و گندم و جو نیک بود و آن سال خشکی و کمی آب بود و راه ها از سرما و برف زمستان گرفته شود .

 

اگر نوروز پنجشنبه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

صاحب سال مشتری بود و احوال ملوک و سلاطین

وقت نیکو بود و مرادهای ایشان برآید و حال درویشان نیک بود و نباتات خوب و پنبه

و کنجد میانه باشد و در بهار باران بسیار بود و کرم پیله وافر و ابریشم را میانه بود

و چهارپایان بسیار باشند و حال زنان و کسانی که با ایشان کار دارند مثل عطار

و گوهر فروش و صباغ و زرگر و شعرباف و پیله ور میانه بود و رونق داد و ستد

در میان مردم کم باشد و روز به  روز حال مردم بازار بدتر شود

و خداوند این سال طالع مشتری به همه حال او را نیک بود .

 

اگر نوروز جمعه باشد:

اگر نوروز یکشنبه باشد…

خداوند سال زهره است . حال علما و قرآن خوانان و زاهدان

و عباد نیک بود و حال حیوانات نیک بود و حال ملوک و سلاطین نیکِ نیک بود ،

اما گاه گـاه مشغول خود باشند و به بدی گرفتار شوند و به تعب افتند و در مردم

لهو و طرب و شادابی بسیار بود و نکاح بسیار و پنبه اگر بکارند ضایع شود و هر چند

دیرتر بکارند بهتر بود و در بابل بیماری و حادثه بسیار بود و فرمانفرمایی را از هند آفت رسد

و در دریا شورش و اضطراب باشد و عمان خراب شود و درهم و دینار در میان کم باشد

اما حال ملاحان بد و کشتیها در خوف باشند و تابستان گرم و بیماری بسیار شود

و خداوند آن سال را حال نیک بود و حال مردم در تزلزل باشد .

 

گرد آوری : بخش فال و طالع بینی

 

منبع:shabahang.epage.ir

Save