عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

عکس نوشته فرانسوی  , سلام یک مطلب جدید و زیبا با موضوع عکس نوشته های فرانسوی از بزرگان و دانشمندان و تامل برانگیز زندگی همراه

با ترجمه متن آن به فارسی  در گالری عکس فرانیاز امیدوارم از انها نهایت لذت را ببرید .

عکس نوشته فرانسوی

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

عکس نوشته فرانسوی

 

Si un rocher sur la route de la rivière ne serait pas toute voix de votre tête

ترجمه به فارسی:

اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد

 

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

Pas si les fleurs ont des épines, des chardons dire leur but.

ترجمه به فارسی:

اینقدر نگوییم گل ها خار دارند،بگوییم خارها گل دارند.

 

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

Nous ne disposons pas des ailes
Pour faire l’expérience
“Relief”
‘D automne

ترجمه به فارسی:

ما بال نداشتیم
برای تجربه ی
“رهایی”
سقوط می کردیم

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

در زندگی به کسی اعتماد کن که این سه چیز را در تو ببیند
غم و اندوهت که پشت لبخندت مخفی شده
عشقت را با وجود خشمی که داری
و دلیلی برای سکوتت

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

Lorsque la porte du bonheur est fermé pour nous, fermé une autre porte ouvre, mais souvent nous ne voyons pas

les yeux Dvzym que les portes ouvertes

ترجمه به فارسی:

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود

ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

بامــــــدادان که از خــــواب برمیخیزیم
دو گــزینـــه سـاده پـیــش رو داریــــم
به رختخواب برگــردیم و رویــــا ببینیم
یا برخیزیم و به دنبال تحقق آن باشیم
انـتــخـــــاب بــــــــــا شمـــــــاســـت

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

 

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

 

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

no matter how educated , talented ,rich or cool you are , how you treat people ultimately tells all

اینکه تو فکر میکنی چقدر باسواد , با استعداد ,لارج و کار درست و باحال هستی مهم نیست

اینکه تو چطور با دیگران رفتار میکنی تعیین میکنه .

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید

 

عکس نوشته فرانسوی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .باما همراه باشید