همه چیز در مورد پیچ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

همه چیز در مورد پیچ ،اساس شکل پیچ عبارتست ازیک منحنی حلزونی که ازگردش

خطی مانند تحت زاویه برروی استوانه ای به شعاع R بوجودمی آید.

همه چیز در مورد پیچ

همه چیز در مورد پیچ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی .

درباره پیچ و واشر و مهره چه میدانید ؟کاربرد انها چیست؟ , پیچها از نظر شکل هندسی , قطر , طول , نوع کله و دنده به چند دسته تقسیم می شوند .

بعضی از پیچ ها برای ثابت شدن و محکم شدن نیاز به مهره دارند

پیچ‌ها (screw) گاهی اوقات برای محکم کردن درون سطحی فرومی‌روند که نوک رزوه تیزی دارند

گاهی اوقات نیز پیچ (bolt) با مهره مناسب به صورت نری و مادگی برای اتصال قطعات به یکدیگر استفاده می‌شود

 

 

گردش این خط می تواند از راست به چپ ویا از چپ به راست باشد.

نوع اول راپیچ راست گرد و نوع دوم را پیچ چپ گرد می گویند.

بعبارت دیگراگریک مثلث قائم الزاویه را بگونه ای دوریک استوانه بپیچیم

که ضلع مجاوربه گوشه قائم باکف استوانه موازی باشد،قطرآن روی استوانه نمایشی ازپیچ خواهد داشت.

لازم به توضیح است که قاعده این مثلث برابر با محیط قاعده استوانه است(۲×۳.۱۴xr).

 

انواع دنده ها( رزوه ها):

• پیچ دنده مثلثی ۶۰ درجه
• پیچ دنده تخت
• پیچ دنده یونیفاید
• پیچ دنده مربعی
• پیچ دنده ذوزنقه ای
• پیچ دنده ویت ورث
• پیچ دنده مارپیچ
• پیچ دنده گرد
• پیچ دنده اره ای

 

رزوه یا دنده به دودسته تقسیم می شود:

الف)دنده درشت((coarse
ب)دنده ریز(fine)

 

مزایای دنده ریزها:

الف) نسبت به دندانه درشت ها (البته با قطرمساوی )

به دلیل سطح مقطع تنش بیشتر((As وقطر ریشه (minor diameter) بزرگ تر،

استحکام مکانیکی بیشتری دارند.

ب) به علت کوتاه تر بودن طول دامنه و دارا بودن سطح تماس بیشتر،

تمایل به لقی کمتری دارند بنابراین می توان ازآنها در بارهای دینامیک نیز استفاده نمود.

ج) به دلیل طول گام کمتر، امکان انجام تنظیمات دقیق تری را در تجهیزات حساس فراهم می کنند.

د) نسبت به دنده درشت ها ،گشتاورکمتری نیاز دارند تا به پیش تنیدگی معینی برسند.

ه) ایجاد رزوه های ریز (tapping) ازآلیاژهای با سختی بالا،آسانتر می باشد.

همه چیز در مورد پیچ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی .

 

معایب دنده ریزها:

همه چیز در مورد پیچ

الف) آسیب پذیری بیشتری دارند.
ب) طول درگیری رزوه دردندانه های ریز باید بیشتر باشد.
ج) برای نصب ومونتا ژهایی با سرعت بالامناسب نیستند.
د) تولید دشوار و هزینه زیادی دارند.
ه) مقاومت به خستگی کمتری نسبت به دندانه درشت ها دارند.
و) درمقابل کچل شدن رزوه ها (stripping) مقاومت کمتری ازخود نشان می دهند

درشرایط عادی، استفاده ازپیچ دنده درشت ترجیح داده می شود،

مگر اینکه درطراحی، استفاده ازپیچ دنده ریز ذکرشود.

 

کلاس لقی یامحکم بودن پیچ ها:

همه چیز در مورد پیچ

پیچ هایا اینچی (unified)هستند یا متریک (iso)و رزوه های پیچ ها

بر اساس تلرانس ابعادی ومیزان لقی، به کلاس ها یا دسته های متفاوتی تقسیم میشوند.

درسیستم اینچی، سه دسته یاکلاس لقی ۱ و ۲و ۳ تعریف میشود

که درآنها به ترتیب، میزان لقی کاهش یافته و میزان تلرانس ها،

ظریف ودقیق ترمیشود. بعد از ارقام فوق، حروف A یاB می آید.

Aنشانگر رزوه خارجی (پیچ) و B نشانگر رزوه داخلی (مهره ) است ب

نابراین ۶ دسته کلاس لقی درسیستم اینچی تعریف میشود باعناوین: B،۳A،۲B،۲A،۱B،۱A

درموردپیچ های متریک، نامگذاری کمی پیچیده تراست، به عنوان مثال: g7 g6 .

اولین رقم وحرف (۶g) ، معرف لقی طول رزوه یا قطرموثرو دومین رقم

وحرف (۷g) معرف لقی عمق رزوه یا همان قطر بزرگ میباشد.

البته به دلیل اینکه پیچ ومهره همواره همراه هم هستند،

کلاس آنها را با هم بیان می کنیم مثلا”۶H/5h که عبارت قبل ازاعشارمربوط

به پیچ و بعد از اعشار مربوط به مهره می باشد.

 

جدول زیر، سه کلاس لقی مختلف را نشان می دهد:

g78H لق
g66H معمولی
۴h5H جذب وجفت

اگرحرف بعد ازعدد، بزرگ باشد، رزوه ها (داخلی) واگرکوچک باشد،

رزوه ها (خارجی)است.اعداد مذکور می توانند از ۳ تا ۹ برای رزوه های داخلی متغیر باشد.

هرچه عدد بزرگ تر باشد، میزان لقی بیشتر است.

این تصورکه هر رزوه ای که کلاس جذب وجفت ((tight داشته باشد

قوی تر است وتحمل باربیشتری دارد، صحیح نمی باشد.

لیکن هرچه کلاس رزوه به سمت محکم بودن (tight) برود، مقاومت دربرابرکچلی رزوه بیشترمیشود.

 

انواع سر پیچ ها:

همه چیز در مورد پیچ

یکی از انواع اتصالات راپیچ ها تشکیل می دهند، دامنه کاربردپیچ ها درصنایع مختلف

بسیاروسیع بوده و بیشترین اتصالات بوسیله آنها صورت می گیرند.

پیچ ها از نظرمقاومت، محل کاربرد،

شکل ظاهری وآچارخورشان به انواع مختلف تقسیم می شوند که عبارتند از:
۱- پیچ های شش گوش
۲- پیچ های چهارگوش
۳- پیچ های گرد (سرساچمه ای)
۴- پیچ های سرتخت
۵- پیچ های آلن
۶- پیچ های دوسر
۷- پیچ های چوب
۸- پیچ های متفرقه : این نوع پیچ ها بستگی به مقاومت، شکل ظاهری، نوع کاربرد و محل اتصال دارند