فرهنگ و هنر چه مفهومی دارد؟ تاریخچه پیدایش و فرازو نشیب ها در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

فرهنگ و هنر راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی

یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست.

فرهنگ و هنر

 

فرهنگ و هنر چه مفهومی دارد؟ تاریخچه، پیدایش و فرازو نشیب ها

فرهنگ و هنر

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.

فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند

و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند.

فرهنگ و هنر چه مفهومی دارد؟ تاریخچه، پیدایش و فرازو نشیب ها

فرهنگ و هنر چه مفهومی دارد؟ فرانیاز فراتر از نیاز

 

فرهنگ و هنر چه مفهومی دارد؟ تاریخچه پیدایش و فرازو نشیب ها

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی

یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست.

به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛

ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را،مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،اخلاقیات،

عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.

هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد.

فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود.

همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یکجامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی.

فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است

بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

 

فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

  1.  سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛
  2. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛
  3. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

 

فرهنگ و هنر

 

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.

فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند و درست

از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند.

مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند.

زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند آن را از راه بیگمان تغییر دهد.

در برابر فرهنگ، نافرهنگاست و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست.

مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی، سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ و هنر چه مفهومی دارد؟ تاریخچه پیدایش و فرازو نشیب ها

 

فرهتگ و هنر پیدایش وآغاز

فرهنگ چگونه آغاز شد؟ این پرسش کشمکش‌های بسیاری بر انگیخته و پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است.

با پیگیری صبورانهٔ عامل‌های اصلی تشکیل دهندهٔ هر فرهنگ-اگر بتوان آنها را یافت-پیدایش فرهنگ‌ها را بررسی می‌کنیم.

هر گاه به توصیف فرهنگی می‌پردازیم، خوب است خواننده به محیط جغرافیایی آن فرهنگ،

بنیاد اقتصادیش، ساخت اجتماعی و سیاسی مردمی که پدیدآوران آن فرهنگ بوده‌اند، و

پاره‌ای از سهم‌های مهمی که آن فرهنگ در تمدن داشته است توجه کنند.

فهمیدن همهٔ این‌ها کار ساده‌ای نیست،

اما شناختی که دربارهٔ این گونه مناسبت‌های پیچیده فراچنگ آید به کوشش آن می‌ارزد.