شخصیت شناسی ازروی گفتار افراددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد بنابراین با دانستن نکات زیر سعی کنید که این روش را تقویت کرده و در صحبت کردن های خود از آن بهره ببرید.

شخصیت افراد را در حین حرف زدن بشناسید

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد

گاهی اوقات دانستن این که در هنگام صحبت کردن طرف مقابلتان چه حسی دارد

و یا منظورش چیست می تواند کمک بسیار زیادی در درک شما نسبت

به او و همچنین ایجاد ارتباط نزدیک بین شما کند.

بنابراین با دانستن نکات زیر سعی کنید که این روش را تقویت کرده

و در صحبت کردن های خود از آن بهره ببرید.


چشمها

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد

سطح چشمها: در یک گـروه، مـعمـولا فـردی کـه سطح دیـد چشمانش

از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد. هنگامی که شما ایـستـاده باشید

و دیگران نشسته قطعا شما را در موضع قدرت قرار میدهد.

 

مالش چشم: زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهـ
د نـشـانـگر فریب و نیرنگ می باشد. از آنجایی که فرد میـخواهد تماس دیداری را قطع کند
بهانه ای بدست می آورد
که به این طرف و آن طرف نگاه کند. ایـن حـرکت غیر ارادی یـک افــشـاگر حسابی است
که فرد دارد دروغ می گوید.

 

چشم برگرداندن: این معمولا یک علامت مسلم از نیرنگ، گناه و دروغگویی است.

 

چشمان بسته: هرگاه چشمان یک فرد برای لحظه ای طولانی تـر از چـشم بر هم زدن متعارف بسته
و ابروها نیز برخاسته شود
پیـام چنـیـن اسـت: “بـه حرف زدن خود خاتمه بده.”

 

حرکت چشم به سمت بالا: این نشانه غضب و عصبانیت است.

 

نگاه مختصر به اطراف: این ژستی خـجـالت گـونه و عشوه گرانه است.
فرد جسورانه خیره میشود در حالیکه سرش را پایین انداخته و به سمت مخالف کج میکند.
اشـاره بـر کمرویی بی باکانه دارد.

 

نگاه خیره شدید: این نشانه خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدید آمیز است.

 

نگاه به بالا و پایین: هنگامی که آقایی نگاهشرا به سر تا پای یک خانم میاندازد
به او می فهماند که به اندام فیزیکی وی علاقه مند است.

 

چشمک: چشمک یک علامت غـرض آلود است. نـشانـگر آن اسـت
کـه رمز و رازی میـان فردی که چشمک میزند و فردی که به او چشمک زده می شود برقرار است.

 

بالا انداختن همزمان دو ابرو: در میان یک اتاق شلوغ، مفهوم آن کاملا واضح و روشن است:
مایلم با شما ملاقات کنم.

 

بالا انداختن یک ابرو: زمانی که یک ابرو بالا انداخته میشود
در حالی که ابرو دیگر پایین باقی میماند مفهومش این است: حرف شما را باور نمیکنم.

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد

● دهان

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد
خنده زورکی: این نیشخند کنترل شده تا چشمها گسترش نمی یابد.

 

دهان کجی: گوشه لبها را مانند پوزخند به عقب برده
و دندانها را نمایان میگرداند.

 

تبسم با دهان گشوده: دندانهای بالا نمایان شده و بـه شـخـصـی کـه بـا شـما گفتگو میکند

می فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.

 

تبسم با لبان بسته: این لبخند تنها برای ادای احترام و ادب و نزاکت است.

 

در هم کشیدن لبها: هرگاه فردی لبهایش را در هم کشید به مفهوم آن است

که طرف مقابلش را جذاب و دلربا یافته.

 

لبهای سفت و جمع شده: دال برتنش و عدم پذیرش است.

 

جویدن لبها: وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تکان میدهد نشانگر خشم فرد است.