روش خرید نت ایرانسل

روش خرید نت ایرانسل در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

روش خرید نت ایرانسل

روش خرید نت ایرانسل

بسته های اینترنت سیم کارت ایرانسل و نحوه فعال سازی آن : 

با مراجعه به سایت ایرانسل و صفحه تعرفه های اینترنت همراه با تعرفه های زیر برخورد می کنیم: 

نوع سیم کارتقیمت های مصوب پیشین*قیمت جدید
بهای ارسال یا دریافت اطلاعات
به ازای هر کیلوبایت (تمامی ساعات)
دائمی (عادی و پیام رسان)۸//۱۴ ریال/کیلوبایت۰/۵ ریال/کیلوبایت
اعتباری (عادی و پیام رسان)۸//۱۴ ریال/کیلوبایت۰/۷۵ ریال/کیلوبایت

* قیمت های پیشین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.
 

این تعرفه بدین معنی است که اگر شما در اپراتور ایرانسل

بدون استفاده از بسته اینترنت، با تعرفه آزاد از اینترنت سیم کارت

خود بهره ببرید در سیم کارت های دائمی به ازای هر

کیلوبایت نیم ریال و در سیم کارت های اعتباری به ازای هر

کیلوبایت ۰.۷۵ ریال باید پرداخت کنید. به عبارتی برای دانلود یک

فایل ۱۰ مگابایتی (یک ویدیوی کوتاه) در سیم کارت های دائمی

مبلغی در حدود ۵۱۲۰ تومان و در سیم کارت های اعتباری مبلغی

در حدود ۷۶۸۰ تومان پرداخت کنید. این نشان می دهد که اگر کاربر

پرمصرفی باشید به هیچ وجه استفاده از اینترنت همراه بدون

استفاده از بسته های اینترنت مقرون به صرفه نیست.

حالا نگاهی به تعرفه بسته های اینترنت ایرانسل و نحوه استفاده از آن بیندازیم.

 

روش آموزشی

مهلت استفادهحجم قیمتکد فعال سازی اعتباری کد فعال سازی دائمی

۱ روز

۱۵ مگابایت۵,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۱#*۵۵۵*۵*۱*۱#
۳۰  مگابایت۹,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۹#*۵۵۵*۵*۱*۹#جدید
۵۰  مگابایت۱۲,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۶#*۵۵۵*۵*۱*۶#
۱۵۰ مگابایت۲۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۲#*۵۵۵*۵*۱*۲#
۲۰۰ مگابایت۳۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۵#*۵۵۵*۵*۱*۵#
۳۰۰ مگابایت۴۰,۰۰۰ ریال
۸#*۱*۵*۵۵۵*
۸#*۱*۵*۵۵۵*
جدید
۵۰۰  مگابایت۶۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۳#*۵۵۵*۵*۱*۳#
۱ گیگابایت۱۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۴#*۵۵۵*۵*۱*۴#
۱ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)
۱۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۱*۷#
نامحدود
(۸-۲ بامداد)
۳۰,۰۰۰ ریال
۱#*۶*۵*۵۵۵*
جدید

۷ روز

۴۰ مگابایت۱۵,۰۰۰ ریال
۸#*۲*۵*۵۵۵*
۸#*۲*۵*۵۵۵*
جدید
۶۰ مگابایت۲۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۱۰#*۵۵۵*۵*۲*۱۰#جدید
۱۰۰ مگابایت۲۵,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۲#*۵۵۵*۵*۲*۲#
۲۰۰ مگابایت۴۰,۰۰۰  ریال*۵۵۵*۵*۲*۳#*۵۵۵*۵*۲*۳#
۳۰۰ مگابایت۵۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۱#*۵۵۵*۵*۲*۱#
۴۵۰ مگابایت۶۵,۰۰۰ ریال
۹#*۲*۵*۵۵۵*
۹#*۲*۵*۵۵۵*
جدید
۶۰۰ مگابایت۸۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۲*۵#*۵۵۵*۵*۲*۵#
۵ گیگابایت۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱#*۵۵۵*۵*۸*۱#
نامحدود
(۸-۲ بامداد)
۱۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۶*۲#جدید

۳۰ روز

۲۰۰ مگابایت۵۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۱#*۵۵۵*۵*۳*۱#
۳۵۰ مگابایت۷۰,۰۰۰ ریال
۱۰#*۳*۵*۵۵۵*
۱۰#*۳*۵*۵۵۵*
جدید
۴۰۰ مگابایت۸۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۱۱#*۵۵۵*۵*۳*۱۱#جدید
۵۰۰ مگابایت۱۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۶#*۵۵۵*۵*۳*۶#
۱ گیگابایت۱۳۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۷#*۵۵۵*۵*۳*۷#
۱۲۰۰ مگابایت۱۶۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۵#*۵۵۵*۵*۳*۵#
۵ گیگابایت۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۲#*۵۵۵*۵*۸*۲#
۱۰ گیگابایت۶۵۰,۰۰۰ ریال
۳۲۵,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۳#*۵۵۵*۵*۸*۳#
۲۰ گیگابایت۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۴#*۵۵۵*۵*۸*۴#
۲۴ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)
۱۰۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۳*۹#

۳ ماهه

هر ماه ۲۰۰ مگابایت۱۲۰,۰۰۰ ریال*۵۵۵*۵*۴*۱#
۶ گیگابایت۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۵#*۸*۵*۵۵۵*
۵#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۹ گیگابایت۶۵۰,۰۰۰ ریال
۳۲۵,۰۰۰ ریال
۷#*۴*۵*۵۵۵*
۷#*۴*۵*۵۵۵*
جدید
۱۲ گیگابایت۷۵۰,۰۰۰ ریال
۳۷۵,۰۰۰ ریال
۷#*۸*۵*۵۵۵*
۷#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۱۵ گیگابایت۹۰۰,۰۰۰ ریال
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۸#*۸*۵*۵۵۵*
۸#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۱۸ گیگابایت۹۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال
۹#*۸*۵*۵۵۵*
۹#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۳۰ گیگابایت۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰#*۸*۵*۵۵۵*
۱۰#*۸*۵*۵۵۵*
جدید
۵۰ گیگابایت۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۵۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱۱#*۵۵۵*۵*۸*۱۱#

۶ ماهه

۷۰ گیگابایت۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱۲#*۵۵۵*۵*۸*۱۲#

۱۲ ماهه

۱۰۰ گیگابایت۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
*۵۵۵*۵*۸*۱۳#*۵۵۵*۵*۸*۱۳#

روش خرید نت ایرانسل

تعرفه آزاد اینترنت همراه بر روی سیم کارت های اعتباری

و دائمی همراه اول دقیقا به مانند ایرانسل است و همانطور که

قبلا ذکر شد شما برای دانلود یک فایل ۱۰ مگابایتی (یک ویدیوی کوتاه)

در سیم کارت های دائمی مبلغی در حدود ۵۱۲۰ تومان و در سیم

کارت های اعتباری مبلغی در حدود ۷۶۸۰ تومان پرداخت کنید.

حالا نگاهی به تعرفه اینترنت آزاد همراه اول و سپس

بسته های اینترنت همراه اول و راه فعالسازی آن بیندازیم.

روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل روش خرید نت ایرانسل

مطلب پیشنهادی

لوازم دکوری لوکس و فانتزی

یکی از کارهایی که موجب تغییرات جذاب و در عین حال کم هزینه در ظاهر منزل و محیط زندگی و کار شما می شود استفاده از دکور و تزئینات می باشد به همین منظور در فروشگاه اینترنتی فرانیاز کالاهای متنوعی از دکور و تزئینات مثل جاکفشی و کتابخانه برای علاقمندان عرضه شده که به علت تنوع بالای محصولات شما می توانید انتخاب مناسب و زیبایی را تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.