برچسب: شعله های آتش
مکانیکی در میان شعله های آتش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مکانیکی در میان شعله های آتش

مکانیکی در میان شعله های آتش در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی مکانیکی در میان شعله های آتش که دلیل آن رعایت نکردن اصول ایمنی در مغازه مکانیکی در خیابان اسدآبادی بود که آتش نشانان را به محل حادثه کشاند. مکانیکی در میان شعله های آتش مکانیکی در میان شعله های آتش…..