تصویر: بیماری زونا+معرفی

بیماری زونا+معرفی


بیماری زونا+معرفی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی بیماری زونا+معرفی,بیماری زونا (Shingles و یا Herpes Zoster) یک عفونت ویروسی می باشد . که باعث ایجاد راش...

  • ۰
  • ۱۳۵۰