تصویر: ایا زنان ناقص العقلند؟

ایا زنان ناقص العقلند؟


ایا زنان ناقص العقلند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی ایا زنان ناقص العقلند؟   ایا زنان ناقص العقلند؟ این گونه روایات تنها از علی(ع) نقل نشده است...

  • ۰
  • ۹۳۴