تصویر: اولین فرمانده زن ایرانی

اولین فرمانده زن ایرانی


اولین فرمانده زن ایرانی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی اولین فرمانده زن ایرانی ,پدر آرتمیس لو گدامیس نام داشت. وی فرماندار شهرهالیکارناس مرکز کارپا بودو...

  • ۰
  • ۶۹۲