دسته: دانش و فناوریRSS
تولید پیچ
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تولید پیچ

تولید پیچ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی تولید پیچ -اساس شکل پیچ عبارتست ازیک منحنی حلزونی که ازگردش خطی مانند تحت زاویه برروی استوانه ای به شعاع R . گردش این خط می تواند از راست به چپ ویا از چپ به راست باشد. تولید پیچ روش های (فرآیند) تولید پیچ…..