مطالب زیر بر اساس آرشیو دانش و فناوری لیست شده اند.

تصویر: تولید پیچ

تولید پیچ


تولید پیچ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی تولید پیچ -اساس شکل پیچ عبارتست ازیک منحنی حلزونی که ازگردش خطی مانند تحت زاویه برروی استوانه ای...

  • ۰
  • ۱۰۰۷