روانشناسی شخصیت

دسته: تست روانشناسی , روانشناسی , شخصیت شناسی
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۵

روانشناسی شخصیت در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

روانشناسی شخصیت اندیشه‌ها،احساس‌ها و رفتار‌هایی را بررسی می‌کند

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت چیست ؟

 

تعاریف  مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند.

هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است

در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.

 

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

ويژگيهاي شخصيتي درونگرا

روانشناسی شخصیت

۱- علاقه مند به احساسات و افكار خودشان. نياز به داشتن قلمرو شخصي. كـم حرف، ساكت و متفكر.
۲- دوستان زيادي ندارد.در ارتباط برقرار كردن با افراد جديد مشـكل دارد.

عـلاقـه مـند به سكوت و تمركز. از ديد و بازديد هاي غير منتظره و ناگهاني بيزار است.
۳- كارايي وي در تنهايي بيشتر است. بـزرگترين وحشت وي آن اسـت كـه در يـك جــمع شلوغ قرار گيريد.

ترس از آنكه فرديت خود را از دست بدهد. از فـعالـيتهاي انفرادي انرژي ميگيرد.
۴- در بيـن انـبـوه مـردم بودن آنها را خسته مي كنـد. بـيشتـر از دسـت كـرده خـودشـان خشمگين ميگردند تا ديگران.

معمولا كمرو هستند. دركشان مشكل است. اهـل ايــده و عقايد نو.
۵- شـخصيتي مـتمايز در خلوت خود و در حضور ديگران دارند. مشـتـاق و احسـاسـاتـي مي باشند.

معمولا احساساتشان را بيان نميكنند. در جـمع نا آشنا ساكت اما در جمع دوستان خود راحت مي بـاشنـد.

تـمركزشان قوي است. براي تصميم گيري به زمان نياز دارند. پيش از حرف زدن مي انديشند.

ادامه ويژگيهاي شخصيتي درونگرا

۶- از در ميان گذاشتن اطلاعات شخصي خود با ديگران ممانعت ميكند.

مايل به رويكــرد آهسته اما دقيق مي بـاشد.

بـا مشـاهـده درس مي آموزد (عـبــرت از ديگران) و پس از آموختن روش زندگي، زندگي خود را آغاز ميكند.
۷- ۲۵ الي ۴۰ درصد از جمعيت را تشكيل ميدهند.
اين خصوصيات هيچ ارتباطي با کمرویی درونگرايان ندارد ممــكن است

آنها خيلي هم با اعتماد بنفس باشند. %۶۵ نوابغ را درونگرايان تشكيل ميدهند.
افراد را از لـحاظ آنكه چگونه اطلاعات كسب ميــكنند به دو گروه حسگر و الهام گر ميتوان تقسيم كرد:

حس گرها

تــمركز بر دنـيـاي فـيــزيكي، با حواس پنجگانه خود زندگي مي كنـنـد، شـواهــد عيني و محسوس را مي بينند،

علاقـــمند به آن چه كه هست، واقع بين، عملگرا، درك جزئيات، تنها بديهيات و مشهودات را ميبيند،

در زمان حال زندگي ميكند، نياز به دانستن حقايق و شواهـد دارد، سـاده و مــحافظـه كار و سنتگرا، لذات فيزيكي را بيشتر دوست دارد، بـا اعتماد بنفس،

جاي جنگل درختان را مي بيند، معمولا بانكدار، پليس، ورزشكار، جراح و خلبانان جزو اين گروه ميباشند. علاقه مند به درك جزئيات.

الهام گرها

تمركز بر جهان معنوي و ذهني، از حس ششم، نداي درون و حدس و گـمـان اسـتـفـاده ميكنند،

انتزاعي، علاقــمند به آنچه كه مي تواند وجود داشته باشد، آرمانگرا، خيالباف، علاقه مند به درك مفاهيم و كليات،

ماوراء امور را مي نـگرد، از قياس، استعاره و تشبيه استفاده مي كند، بيشتر در گذشته و آينده سير مي كـند،

تئوريسين و متفكر، اصـيل و پيچيده، علاقمند بـه چيزهاي جديد و غير متعارف،شكاك. هنرمندان، دانشمند،

شاعران و فيلسوفان جزو اين گروه ميباشند. جاي درختان جنگل را ميبيند.
اكـنـون مـي تـوان افـراد را از لــحـاظ شـيوه تصـميـم گـيـريشان بـه دو گروه انـديشـه ورز و احساسي تقسيم بندي كرد:

انديشه ورزان

به واقعيت ارزش مي نهد، در تصميم گيري از منطق استفاده ميـكند، علاقمند به اهداف و ايده ها،

متوجه استدلال غلط ديگران مي شود، پيروي از ذهن عقلگرا، صـادق در بيان افكارشان، نسبت به ديگران سختگير،

رفتارشان با ديگران عدالت آميز است، معمولا به آنها برچسب سنگدل و بي احساس ميزنند،

حرفهاي ديگران را بدل نمي گيرند، عينـي، منتقد، جو رسمي و مبتني بر منطق را ترجيح ميدهنـد،

بــي احساس، ارزيابي ديگران برمبناي قوه دركشان ميباشد، مهندسان، دانشمندان و مديران جزو اين گروه ميباشند.

احساسي ها

ارزش نهادن به هارموني، در تصـمـيم گـيري خـود از احسـاسـات فـردي خـود اسـتـفـاده ميكنند،

هنگامي كه ديگران احتياج به كمك و پشتيباني دارند متوجه آن مي گـردنــد،

با قلب رئوف و احساساتي خود زندگي ميكنند، معـمولا حقيقت را پنهان ميكند تا شخص مقابل خود را آزرده خاطر نكنند، مهربان با ديگران، رحيم و بـخشـنــده نسبت به ديگران،

به آنها برچسب احساساتي و ضعيف و سست ميزنند، حرفهاي ديگران را بدل ميگيرنـد،

ذهني، همدل و دلسوز، جو دوستانه و گرم را ترجيح مي دهـنـد، نـازك نارنجي، ارزيابي ديـگران بر مبناي اخلاقيات،

علاقمند به ديگران و احساساتشان. پـرستـاران، مـعـلـمـان، هنرمندان و كشيشها در اين گروه قرار دارند.
حال مـي توان افراد را از لحاظ آنكه زندگي خود را چگونه ميگذرانند و نحوه نگرش آنها به زندگي

به دو گروه انتخابگر وسبكباران تقسيم بندي كرد:

انتخابگران

مصمم، سريع تصميم ميگيرند، زندگي را استوار و قابل كنترل مي كـنـنـد،

پروژه ها را به سادگي به اتمام مي رسـانـد، سـازمـان يـافـته و منظم، جدي، قابل پيشبيني، از زمان بنديها و جداول زماني بعنوان راهنما سود مي برد، از امور غير مترقبـه بــيزار مي باشد، سخت كوش،

تـمايـل دارد كـارها را هر چه زودتر بـه پـايـان بـرسـانـد، وظيـفـه شـنــاس و مسئوليت پذير است،

ميتواند خيلي كوته فكر نيز باشد.

سبكباران

پيش از تصميم گيري ابتدا به شرايط خو گرفته و اطلاعات گرداوري مي كـنـد،

زنـدگــي را انعطاف پذير و بدون تنش سپري مي كند، ترجيح ميدهد پــروژه را آغاز كند اما معمولا آن را به اتمام نمي رساند،

در هم ريخته و بي نظم، بي خيال، هر كـاري پيـش بيايد انجام ميدهد،

با فراغت خاطر كامل كارها را به انجام ميرساند، از اتـفاقات غافلگير كننده و غير منتظره لذت ميبرد،

دمدمي مزاج است، پشت گوش انداز، بيش از حد روشنفكر اسـت، بي مسئوليت و وظيفه نشناس،

غير قابل پيش بيني، از قـوانـيـن بـيزار و خواهان آزادي است.

 

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

ويژگيهاي شخصيتي برونگرا

روانشناسی شخصیت

۱- علاقه مند به وقايع پيرامون خود.
۲- رو راست و معمولا پر حرف.
۳- عقيده خود را با عقايد ديگران مقايسه ميكند.
۴- اهل عمل و پيشقدمي در كارها.
۵- بسهولت دوستان جديدي يافته و يا با يك گروه خود را وفق ميدهد.
۶- افكار خود را بيان ميكند.
۷- علاقه مند به افراد جديد.
۸- بزرگترين وحشت وي آن است كه نكند

پس از يك فاجعه هولناك آخرين بازمانده بشـر روي زمين باشد (ترس از قطع ارتباط با دنياي خارج و مردم.)

تنهايي براي وي بسيار آزار دهنده ميباشد.

 

ادامه ويژگيهاي شخصيتي برونگرا

۹- از تعامل و ارتباط برقرار كردن با ديگران انرژي ميگيرند.
۱۰- خوش مشرب بوده اما زياد احساساتي نيستند.
۱۱- ريسك پذيرند، سريع تصميم مي گـيـرند، اجتماعي هستند، درك آنها آسان است،

۱۲- پس از آنكه حرف خود را زدند به گفته خود مي انديشند. علاقه مند به كار گروهي.

نقل هر مجلس مي بـاشنـد. موسيقي با صداي بلند و فعاليتهاي هيجان انگيز را بيشتر دوست دارند.
۱۳- رنگهاي روشن را بيشتر دوست دارند. بيشتر از اعمال ديگران خشمگين ميگردند تا خودشان.

اطلاعات شخصي خود را بسادگي با ديگران قسمت مي كـنند.
۱۴- ۵۷ الي ۶۰ درصد از جمعيت را تشكيل ميدهند.
الــبته خصوصيات فوق هيچ ارتباطي با اعتماد نفس داشتن فرد برونگرا ندارد

 

يك برونگرا

ممكن است اعتماد بنفس پاييني داشته باشد.

 

تست روانسناسی شخصیت:

روانشناسی شخصیتبه این تست شک نکنید.

این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است.

پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.

کافى است کمى به خودتان رجوع کنید.

یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایى که گرفته اید را جمع بزنید

. حاضرید؟ پس شروع کنید:

۱) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف)صبح، ب) عصر و غروب، ج ) شب

۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟

الف ) نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند، ب) نسبتاً سریع،

با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم، ج ) آهسته تر، با سرى صاف روبرو، د ) آهسته و سربه زیر، ه) خیلى آهسته

۳) وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛

الف ) مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید،

ب) دستها را در هم قلاب مى کنید، ج ) یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید،

د ) دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید،

و ه) با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مى کنید

۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

الف) زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم، ب) چهارزانو، ج ) پاى صاف و دراز به بیرون، د ) یک پا زیر دیگرى خم

۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟

الف ) خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، ب ) خنده، اما نه بلند، ج ) با پوزخند کوچک، د ) لبخند بزرگ، ه) لبخند کوچک

۶) وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛

الف ) با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

ب ) با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

ج ) در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛

الف ) از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید

ب ) بسختى ناراحت مى شوید

ج) حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

 

۸) کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف) قرمز یا نارنجى

ب) سیاه

ج) زرد یا آبى کمرنگ

د) سبز

ه) آبى تیره یا ارغوانى

و) سفید

ز) قهوه اى، خاکسترى، بنفش

۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟

الف) به پشت

ب) روى شکم (دمر)

ج) به پهلو و کمى خم و دایره اى

د) سر بر روى یک دست

ه) سر زیر پتو یا ملافه…

۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید که:

الف) از جایى مى افتید.

ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج) به دنبال کسى یا چیزى هستید.

د) پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

ه) اصلاً خواب نمى بینید.

و) معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.

 

 

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

جواب تست:تست روانشناسی شخصیت جدید

*اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است:

دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند

آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند،

گرچه شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویندکاش من جاى تو بودم!! اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و

نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.

* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید:

بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند،

بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ،

علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!)

دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند،

از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.

* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز

به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.

* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز

نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ،

ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید

اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید.

اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.

اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.

* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز :

در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید.

شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید.

زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد.

دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.

* و اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید:

دیگران شما را خجالتى،

عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند،

برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن

در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

بازدید: ۱۱۹


نوشته شده توسط:علی اکبر بیوک خان - 1271 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
برچسب ها: